نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده

عسل یک مادۀ غذایی شیرین و طبیعی است که توسط زنبورهای عسل تولید می‌­شود و عمدتاً از قند تشکیل شده است. عسل همچنین منبع غنی اسید­های آمینه، ویتامین­‌ها، مواد­معدنی و سایر ترکیبات فعال بیولوژیکی است. این ویژگی‌­ها باعث کاربرد گستردۀ عسل می­‌شود و تقاضای استفاده از عسل را در سرتاسر جهان افزایش می­‌دهد. بنابراین اطمینان از اصل یا تقلبی بودن عسل بسیار مورد اهمیت قرار می­‌گیرد. در این مقاله روش طیف­‌سنجی فرو‌قرمز تبدیل فوریه (FTIR) برای تحلیل 6 نمونۀ مختلف عسل از عسل چهل­ گیاه، عسل زیروفن در غلظت­‌های آبی 10% ، 30% و 50%، و 2 نمونه شربت گلوکز با غلظت‌­های 10% و 30% به کار می­‌رود که طیف‌­های به دست آمده با استفاده از تحلیل آماری چندمتغیره، طبقه‌­بندی و تجزیه و تحلیل می­‌شوند. طبقه‌­بندی داده‌­های خروجی نشان­‌دهندۀ تفکیک مناسب بین عسل اصل و شربت گلوکز است. این مقاله با هدف ارائۀ یک روش طبقه‌بندی ارزان، سریع و دقیق برای احراز هویت عسل انجام شده و نشان می‌­دهد که روش  FTIR-ATRبه همراه تحلیل آماری چندمتغیره، یک ابزار مفید برای آزمایش اصالت عسل است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Detection and classification of honey samples using FTIR spectroscopy and multivariate statistical analysis

نویسندگان [English]

 • Maryam Bahreini
 • Reyhaneh Nabizadeh
 • Nastaran Ragerdi Kashani

School of Physics, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Honey is a sweet and natural food product produced by bees which is mainly composed of sugar. Honey is also a rich source of amino acids, vitamins, minerals and other biologically active compounds. These properties lead to the widespread use of honey and increase the demand for honey around the world. Therefore, it is so important to make sure that the honey is genuine or counterfeit.  In this study, FTIR spectra of 6 honey samples of forty-herb honey and Zirofen honey in 10%, 30% and 50% water concentrations and 2 glucose syrup with 10% and 30% concentrations were acquired and analysed using multivariate statistical analysis. The classification results indicate a proper distinction between genuine honey and counterfeit sample. The aim of this study was to provide a cheap, fast and accurate classification method for honey authentication and shows that FTIR method combined by multivariate statistical analysis is a useful tool for testing the authenticity of honey

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fourier transform infrared spectroscopy
 • honey
 • multivariate statistical analysis
 1. Z Farhadian and M Honarvar, Iran Food Sciences and Industries 15, 74 (2018) 263 (in Persian).
 2. M L Al, et al., Food chemistry 112, 4 (2009) 863.
 3. M Al Mamary, A Al Meeri, and M Al Habori, Nutrition Research 22, 9 (2002) 1041.
 4. A Puścion Jakubik, M H Borawska, and K Socha, Foods 9, 8 (2020) 1028.
 5. A Aljadi and M Kamaruddin, Food Chemistry 85, 4 (2004) 513.
 6. L da C Azeredo, et al., Food Chemistry 80, 2 (2003) 249.
 7. M Bahreini, et al., Talanta 204 (2019) 826.
 8. A Safi, M Bahreini, and S Tavassoli, Optics and Spectroscopy 120, 3 (2016) 367.
 9. M Bahreini, Journal of Lasers in Medical Sciences 6, 2 (2015) 51.
 10. A Seifalinezhad, et al., Journal of Lasers in Medical Sciences 10, 1 (2019) 64.
 11. M Darbani and M Zahmatkesh, “Optical spectroscopy and applications”, Malek Ashtar University of Technology 1 (2019) 120 (in Persian).
 12. J Head, J Kinyanjui, and M Talbott, Pittcon 2015 (2015) 2220.
 13. S Samarghandian, T Farkhondeh, and F Samini, Pharmacognosy Research 9, 2 (2017) 121.
 14. D S Moore, W I Notz, and W Notz, “Statistics: Concepts and controversies” Macmillan (2006).
 15. R Safari and K Habibpour, A comprehensive guide to using SPSS in surveyresearch (quantitative data analysis) 6 (2018) 200 (in Persian).
 16. K Ruoff and S Bogdanov, Apiacta 38, 38 (2004) 317.
 17. M Sahlan, et al., Veterinary World 12, 8 (2019) 1304.
 18. O Anjos, et al., Food Chemistry 169 (2015)

 

 

تحت نظارت وف ایرانی