نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فیزیک، صندوق پستی 19111- 35134، دانشگاه سمنان ، سمنان

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه لرستان، خرم آباد

چکیده

با در نظر گرفتن پس‌زنی الکترونی در آزمایش XENON1T که اخیراً مشاهده شده است، ما پدیده شناسی مادۀ تاریک­ برداری را در تعمیم­‌های لپتوفیلیک مدل استاندارد بررسی می­‌کنیم، در حالی که نقش میدان‌­های واسطه‌ را میدان‌های جدید نرده‌ای، برداری و اسپینوری بازی می‌کنند. فضای پارامتری مناسبی اختیار می­‌شود تا امکان مادۀ تاریک برداری سبک با جرم 2/3 کیلو الکترون-ولت و منطبق با چگالی باقیماندۀ مادۀ تاریک را به دست آوریم. همچنین اثر قیدهای ناشی از گشتاور مغناطیسی ناهنجار میون، سنتز نوکلئونی باریون­‌ها و آزمایش‌های آشکارسازی غیرمستقیم را بر روی فضای پارامتری مدل‌ها مطالعه می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Leptophilic vector dark matter and XENON1T electronic recoil excess

نویسندگان [English]

 • Seyed Yaser Ayazi 1
 • Ahmad Mohamadnejad 2

1 1. Physics Department, Semnan University, P.O. Box. 35131-19111, Semnan, Iran

2 2. Department of Physics, Lorestan University, Khorramabad, Iran

چکیده [English]

In light of the recently observed electronic recoil in the XENON1T experiment, we revisit the phenomenology of vector dark matter in leptophilic extension of the standard model while, new scalar, vector and spinor fields play the role of mediators. The viable parameter spaces are considered to discuss the possibility of light vector dark matter with mass 2.3 keV and sufficient dark matter relic density. We also study the constraints of the anomalous magnetic moment of the muon, baryon nucleon synthesis and indirect detection experiments on the parameter space of the models.

کلیدواژه‌ها [English]

 • dark matter
 • XENON1T experiment
 • vector dark matter
 1. E Aprile, et al., Rev. D 102, 7 (2020).
 2. K Kannike, et al., Phys. Rev. D 102, 9 (2020) 095002; B Fornal, et al., Phys. Rev. Lett. 125, 16 (2020) 161804.; M Du, et al., [arXiv:2006.16252 [hep-ph]]; H Davoudiasl, P B Denton, and J Gehrlein, Rev. D 102, 9 (2020) 091701; P Van Dong, et al.,[arXiv:2007.09981 [hep-ph]]; J Angle, et al., Phys. Rev. Lett. 107 (2011) 051301; Erratum Phys. Rev. Lett. 110 (2013)249901; R Essig, et al., Phys. Rev. D 96, 4 (2017) 043017; P Agnes, et al., Phys. Rev. Lett. 121, 11 (2018) 111303; E Aprile, et al., Phys. Rev. Lett. 123, 25 (2019) 251801; L Barak, et al., Phys. Rev. Lett. 125, 17 (2020) 171802; J R Batley., et al., Phys. Lett. B 746, 178 (2015); D Banerjee, et al., Phys. Rev. D 101, 7 (2020) 071101.
 3. S Y Ayazi and A Mohamadnejad, arXiv:2112.01029.
 4. N Aghanim, et al., Astron. Astrophys. 641, A6 (2020) 235.
 5. G Barducci, et al., Comput. Phys. Commun. 222 (2018) 327.
 6. B Abi, et al., Phys. Rev. Lett. 126, 14 (2021) 14180.
 7. W Bennett, et al., Phys. Rev. D 73 (2006) 072003.
 8. J P Leveille, Phys. B 137 (1978) 63.
 9. F S Queiroz and W Shepherd, Rev. D 89, 9 (2014) 9.
 10. M Pospelov and J Pradler, Rev. Nucl. Part. Sci. 60 (2010) 539.
 11. S Abdollahi, et al., Phys. Rev. D 95, 8 (2017) 082007.
 12. Adriani, et al., Nature 458 (2009) 607.
 13. Adriani, et al., Phys. Rev. Lett. 119, 18 (2017) 181101.
 14. J Chang, et al., Astropart. Phys. 95 (2017); G Ambrosi, et al., Nature 552 (2017) 63.
 15. J P Lees, et al., Rev. D 94, 1 (2016) 011102.
 16. I Adachi, et al., Rev. Lett. 124, 14 (2020) 141801.

تحت نظارت وف ایرانی