نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اراک، اراک

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی، مشهد

چکیده

در این پژوهش، ما مدلی ارائه می‌دهیم که در آن با اضافه کردن دو نرده‌ای یگانه جدید به پتانسیل هیگز  و اعمال تقارن مقیاس می‌توان به حل مسئلۀ سلسله مراتب در مدل ذرات مدل استاندارد پرداخت. در اینجا اعمال تقارن مقیاس یک نقش اساسی را بازی می‌کند. در حد کلاسیکی تمام نرده‌ای‌ها بدون جرم هستند. تنها یکی از نرده‌ای‌های یگانه و نرده‌ای دوگانۀ هیگز مقدار انتظاری غیر صفر می‌گیرند. بعد از قطری کردن ماتریس جرم، یک نرده‌ای بدون جرم معروف به اسکالون و دو نرده‌ای جرم‌دار در طیف داریم. با اعمال اثرات کوانتمی، اسکالون یک جرم تصحیحی پیدا می‌کند. علاوه بر قیدهای نظری که روی پارامترهای مدل اعمال می‌شود، ما قیدهای مربوط به دو آشکار ساز ATLAS و CMS در برخوردهندۀ LHC را که روی جفت شدگی برهم‌کنش سه‌گانۀ هیگز اعمال می‌شود لحاظ می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Hierarchy problem in the Standard Model and extended Higgs potential with scale symmetry

نویسندگان [English]

 • Karim Ghorbani 1
 • Parsa Ghorbani 2

1 Physics Department, Faculty of Science, Arak University, Arak, Iran

2 Physics Department, Faculty of Science, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

چکیده [English]

In this research we introduce a model by adding two singlet scalars to the Higgs potential of the Standard Model and imposing scale symmetry to address the hierarchy problem. The scale symmetry plays a crucial role here. In the classical limit, all the scalars are massless. Only one of the singlet scalars and the Higgs doublet acquire non-zero expectation value. After diagonalization of the mass matrix, we have a massless singlet scalar, the so-called scalon, and two massive scalars. From quantum corrections, the scalon gets mass. Besides theoretical constraints on the parameters of the model, we impose bounds on the triple Higgs interactions provided by ATLAS and CMS detectors at the LHC.

کلیدواژه‌ها [English]

 • scale symmetry
 • the triple Higgs interaction
 • Standard Model
 1. A M Sirunyan et al., Lett. B 805 (2020) 135425.
 2. M Aaboud et al., Lett. B 784 (2018) 345.
 3. M Ciuchini, E Franco, S. Mishima, and L. Silvestrini, JHEP 08 (2013) 106.
 4. M Stephen, et al., Advanced Series on Directions in High Energy Physics18 (1998) 1.
 5. A D Plascencia, JHEP 09 (2015) 026.
 6. A Kobakhidze and K L McDonald, JHEP 07 (2014) 155.
 7. D Boer, R Peeters, and S Zeinstra, Phys. B 946 (2019) 114695.
 8. K Ghorbani and H Ghorbani, JHEP04 (2016) 024                     .
 9. S R Coleman and E J Weinberg, Rev. D 7 (1973) 1888.
 10. E Gildener and S Weinberg, Rev. D 13 (1976) 3333.
 11. F Arco, S Heinemeyer, and M J Herrero, Phys. J. C 80, 9 (2020) 884.
 12. G Degrassi, B D Micco, P P Giardino, and E Rossi, Lett. B 817 (2021) 136307.
 13. F Arco, S Heinemeyer, and M J Herrero, Phys. J. C 82, 6 (2022) 536.
 14. The ATLAS collaboration, ATLAS-CONF-2019-049, https://cds.cern.ch/record/2693958.
 15. The CMS Collaboration, JHEP03(2021) 257.
 16. The ATLAS and CMS Collaborations, ATL-PHYS-PUB-2022-018, http://cdsweb.cern.ch/record/2805993.

تحت نظارت وف ایرانی