نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده

سامانه‌ای متشکل از یک مادۀ مغناطیسی و یک مادۀ پیزوالکتریک که داخل کاواک موج میکرو قرار گرفته­اند، در نظر گرفته شده است. جفت‌شدگی قوی و بلندبرد میان مادۀ پیزوالکتریک و مادۀ مغناطیسی منتقل شده به واسطۀ کاواک موج میکرو مورد مطالعه قرار گرفته است. نشان دادیم که دستیابی به رژیم جفت‌شدگی قوی نه تنها بین هر یک از این مواد با کاواک موج میکرو امکان‌پذیر بوده بلکه بین مادۀ مغناطیسی و مادۀ پیزوالکتریک نیز تحقق یافتنی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Strong indirect coupling of a magnet with a piezoelectric in a microwave cavity

نویسندگان [English]

 • Parisa Maleki
 • babak zare

Department of Physics, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

A system consisting of a magnetic material and a piezoelectric material placed within a microwave cavity is considered. The strong and long-range coupling between the piezoelectric material and the magnetic material mediated by the microwave cavity has been studied. We have shown that the realization of the strong coupling regime is not only possible between each of these materials with the microwave cavity, but also between the magnetic material and the piezoelectric material.

کلیدواژه‌ها [English]

 • microwave cavity
 • magnetic material
 • piezoelectric material
 • strong coupling
 1. S Haroche, D Kleppner, Physics Today 42 ,1 (1989) 24.
 2. H Walther, et al., Reports on Progress in Physics 69, 5 (2006) 1325.
 3. A Blais, et al., Rev. A 69, 6 (2004) 062320.
 4. A Wallra, et al., Nature 431, 7005 (2004) 162.
 5. A Blais, et al., Mod. Phys. 93 (2021) 025005.
 6. Z-L Xiang, et al., Mod. Phys. 85 (2013) 623.
 7. G Kurizki, et al., Natl. Acad. Sci. U.S.A. 112 (2015) 3866.
 8. M Schleier-Smith, Rev. Lett. 117 (2016) 100001.
 9. C-L Zou, et al., Phys Rev.A 94 (2016) 013812.
 10. S-E Chen, et al., Sensors 21 (2021) 204.
 11. O O Soykal, M E Flatt´e, Rev. Lett. 104, 7 (2010) 077202.
 12. H Huebl, et al., Rev. Lett. 111, 12 (2013) 127003.
 13. Y Cao, et al., Rev. B 91, 9 (2015) 094423.
 14. B Zare Rameshti, Y Cao, G E W Bauer, Rev. B 91, 21 (2015) 214430.
 15. L Bai, et al., Rev. Lett. 114, 22 (2015) 227201.
 16. E Almpanis, Optomagnonic Structures, World Scientific (2021)
 17. D D Awschalom, et al., IEEE Transactions on Quantum Engineering 2 (2021) 5500836.
 18. Y Li, et al., Journal of Applied Physics 128, 13 (2020) 130902.
 19. D Lachance-Quirion, et al., Applied Physics Express 12, 7 (2019) 070101.
 20. B Z Ramashti, et al., Physics Reports 979 (2022) 1.
 21. D Lachance –Quirion, et al., Science Advances 3 (2017) 7.
 22. Y Li, et al., Rev. Lett. 123 (2019) 107701.
 23. Y P Wang, et al., Rev. Lett. 120, 5 (2018) 057202.
 24. R Hisatomi, et al., Rev. B 93, 17 (2016) 174427.
 25. Y Cao, P Yan, Rev. B 99, 21 (2019) 214415.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی