نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم

چکیده

کاربرد نانوذرات به علت خواص ویژۀ آنها در سال‌های اخیر بیشتر شده است. یکی از خواص نانوذرات این است که در اثر تابش امواج الکترومغناطیسی به آنها تولید، گرما می‌کنند. با تابش نور بر سطح نانوذرات فلزی به علت برهمکنش الکترون‌های رسانش نانوذرۀ فلزی با نور، پلاسمون‌های سطحی تشکیل می‌شود و آنها را تبدیل به نانومنبع‌های گرمایی می‌کند. شدت گرمای تولید شده و تغییرات دما را می‌توان با عواملی از جمله پیکربندی خاصی از نانوذرات به صورت آرایه، تنظیم کرد. در این مقاله، به ارائۀ نتایج شبیه‌سازی تحلیلی توزیع دما در آرایه‌ای مسطح از نانوذرات دایمر شش گوشی از جنس طلا پرداخته می‌شود و بررسی می‌شود که با تغییر زاویۀ قطبش نور فرودی، مقدار و توزیع دمایی آرایه چه تغییری خواهد کرد. زاویۀ قطبش نور فرودی صفر درجه (موازی با محور دایمر) و 45 درجه و 90 درجه (عمود بر محور دایمر) در نظر گرفته می‌شود و با توجه به طول موج‌های تشدید در هر قطبش، توزیع و مقدار دما شبیه‌سازی شده است. در قطبش 90 درجه در طول موج 1334 نانومتر، جذب نور بیشتر است و در این طول موج تغییرات دمایی زیادی در آرایه ایجاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of light polarization on the thermoplasmonic properties of an array of hexagonal dimer nanoparticles

نویسندگان [English]

 • Fahimeh Noori
 • Abbas Azarian

Department of Physics, Faculty of Basic Sciences, Qom University, Qom, Iran

چکیده [English]

Surface plasmons have been used recently to generate heat nanosources, the intensity of which can be tuned, for example, with the wavelength of the excitation radiation and polarization. We present versatile analytical investigations for the three–dimensional computation of the temperature rise in complex planar arrays of metallic nanoparticles. In the case of elongated particles sustaining transverse and longitudinal plasmon modes, we show a simple temperature rise control of the surrounding medium when turning the incident polarization. In this article, the results of analytical simulation for the temperature distribution are presented in a planer array of gold hexagonal dimer nanoparticles and it is investigated how the temperature distribution of the array will change by changing the polarization angle of the incident light and wavelength. The polarization angle of the incident light is considered in 0 degrees (parallel to the dimer axis) and 45 degrees, and 90 degrees (perpendicular to the dimer axis) and,  according to the resonance wavelengths in each polarization, the temperature distribution and value have been simulated. In 90-degree polarization, light absorption is the most, and the highest wavelength of it occurred at 1334 nm, and this wavelength causes high-temperature changes in the array.

کلیدواژه‌ها [English]

 • plasmonic
 • surface plasmon resonance
 • thermoplasmonic
 • hexagonal nanoparticles
 • array of nanoparticles
 • polarization
 1. A Govorov and H R Hugh Nano today2, 1 (2007) 30.
 2. G Baffou, F Cichos and R Quidant Nature Materials19, 9 (2020) 946.
 3. Ch Girard, P R Wiecha and Erik Dujardin Journal of Optics20, 7 (2018) 075004.
 4. G Baffou and R Quidant  Laser & Photonics Reviews7, 2 (2013) 171.
 5. Ch Enkrich, M Wegener, S Linden, S Burger, L Zschiedrich, F Schmidt, J F Zhou, Th Koschny and C M Soukoulis Physical review letters95, 20 (2005) 203901.
 6. Z Coppens, J Wei Li, D G Walker, and J G Valentine Nano letters13, 3 (2013) 1023.
 7. P B Johnson and R Christy Physical review6, 12 (1972) 4370.
 8. J Donner, S J Morales-Dalmau, I Alda, R Marty, and R Quidant ACS Photonics2, 3 (2015) 355.
 9. S A Maier Springer 1 (2007) 245.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی