نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک،دانشکده بیجار، دانشگاه کردستان،بیجار،ایران

2 سازمان هواشناسی، اداره کل هواشناسی کردستان

چکیده

انعطاف و سختی پلیمرهای زیستی بارها در مباحث خواص مکانیکی سلول مورد بررسی قرار گرفته است، طول ایستایی یک پلیمر معیار دقیقی برای مشخص کردن مقدار انعطاف پلیمرها است. بار موجود روی پلیمرها باعث تغییر در مقدار انعطاف و متعاقب آن تغییر طول ایستایی پلیمر می‌شود. ما در این تحقیق به کمک شبیه سازی دینامیک مولکولی و مدل زنجیره گاوسی (مدل جرم و فنر) میزان تاثیر بار الکتریکی و غلظت نمک روی طول ایستایی پلیمرهای معروف داخل سلول را بررسی کرده‌ایم. مدل ارائه شده توانست جزئیات قابل قبولی را شبیه سازی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effects of charge on the persistence length of biopolymers

نویسندگان [English]

  • Asrin Seyedzahedi 1
  • khabat ghamari 2

1 Bijar Faculty of Science and Engineering, Kurdistan university,Bijar,Iran

2 پیش بین هواشناسی

چکیده [English]

Flexibility and rigidity of biopolymers in mechanical structure have been investigated several times. Persistence length of a polymer is an exact factor to specify value of flexibility. No doubt that existence of charge on the polymers would have effect on the value of flexibility and therefore change in the persistence length of the polymer. In this study by use of molecular dynamic simulation and Gaussian chain model (bead-spring model), we have investigated the effect of electric charge and salt concentration on the persistence length of the biopolymers in the cell. This simulation has been able to provide acceptable detail in the results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Actin
  • biopolymer. electric charge
  • molecular dynamic simulation
  • Persistence length

تحت نظارت وف ایرانی