نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک،دانشکده علوم،دانشگاه رازی،کرمانشاه

چکیده

در این مقاله تولید هارمونیک دوم در یک سیستم هیبریدی (ملکول هیبریدی) متشکل از دو نانو ذره بیضوی شکل که با یک کوانتوم
دات نیم رسانا جفت می شوند وقتی که سیستم تحت تابش یک میدان لیزر قرار می گیرد با استفاده از روش ماتریس چگالی بررسی می
شود. این میدان اعمال شده قطبشی را برروی کوانتوم دات نیم رسانا و هر دو نانو ذره پلاسمونیک متفاوت ایجاد می کند، و نانوذرات
قطبیده شده از طریق برهمکنش دوقطبی-دوقطبی با کوانتم دات برهمکنش می کنند. ثابت می شود که تولید هارمونیک دوم قویا به جهت
قطبش میدان فرودی و فاکتور شکل نانو ذرات پلاسمونیکی بیضوی کشیده و پخت که با کوانتوم دات جفت می شوند هنگامی که میدان به
کار رفته موازی یا عمود بر با محور اصلی سیستم می تابد، بستگی دارد. مطالعه بر هم کنش نور – ماده در چنین مولکول هیبریدی
می تواند برای طراحی وسایل نوری مبتنی بر برهم کنش پلاسمون-اکسایتون-پلاسمون مناسب باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of the impact of polarization and shape factor on the nonlinear optical response of a hybrid molecule including a semiconductor quantum dot coupled two metallic nanoparticles: second harmonic generation ‎

نویسندگان [English]

  • nader daneshfar
  • mina rashidi

Department of Physics, Faculty of Science, Razi University

چکیده [English]

In this paper, the generation of second-harmonic from a hybrid molecule composed of two metal nanoparticles with
ellipsoidal shape coupled to a semiconductor quantum dot when a control laser field is applied to the system by using
the density matrix approach is investigated. This applied field induces a polarization in the semiconductor quantum dot
and both different plasmonic nanoparticles, and the polarized metal nanoparticles interact with the quantum dot through
dipole–dipole interaction. We demonstrate that SHG strongly depends on the shape factor and the light polarization for
oblate and prolate spheroidal plasmonic nanoparticles coupled with quantum dot when the applied field is parallel or
perpendicular to the axis of the system. The study of the light-matter interaction in such hybrid molecule can
useful to design the optical devices based on the plasmon-exciton-plasmon interaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hybrid molecule
  • second-harmonic generation
  • metal nanoparticle
  • quantum dot

تحت نظارت وف ایرانی