نویسندگان

چکیده

  ما ضمن مطالعه فرآیندهای ممکن گسیل نوترینو از ستاره‌های نوترونی, سطح مقطع برهمکنش را به صورت تحلیلی در ناحیه محاسبه کرده‌ایم. همچنین با فرض ناجابه‌جا بودن فضا, سطح مقطع پراکندگی را نیز به دست آوردیم. نتایج به دست آمده در مقایسه با سطح مقطع برهمکنش‌های و در فضای جابه‌جایی می‌تواند بسیار مهم باشد. به عنوان مثال, مشاهده می‌شود که در باز ۀ , سطح مقطع برهمکنش در فضای ناجابه‌جایی در مقایسه با مورد مشابه‌اش در فضای معمولی بزرگتر و یا هم مرتبه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cross-section for & gamma e & rarr e & nu& nu& oline and & gamma& gamma& rarr& nu& nu& oline inelastic acattering

نویسندگان [English]

  • M. Zeinali
  • M. Haghighat

چکیده [English]

 We study processes in which neutrinos can be generated as a possible source for the neutrion emission form neutron stars. In the high energy limit and in the range em< E< Mw the cross sention for ye→evv  is analytically calculated. We also calculate the cross section for yy→vv  in the noncommutative space. The obtained results in comparison with the cross section for yy→vv  and yy→ yvv  in the commutative space could be quite important in the astrophysics. As a result the cross section for yy→ vv  in the noncommutative spaces, in the range =100-300Gev , is comparable with its counterpart in the commutative space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Photon-neotrino interaction
  • non commutative space
  • scattering cross-section

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی