نویسندگان

چکیده

در این مقاله نوسانگرهای کلاین - گوردن و دیراک را در فضای ناجابه جایی تحت میدان مغناطیسی ثابت بررسی می کنیم و نشان می دهیم که به ازای میدان مغناطیسی خاصی شکل این نوسانگرها در فضای ناجابه جایی به فضای معمولی نگاشته می شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Klein-Gordon and the Dirac oscillators in a non-commutative space and in a constant magnetic field

نویسندگان [English]

  • B. Mirza
  • R. Narimani
  • A. Sadeghi
  • T. Ameri

چکیده [English]

 In this paper the Klein-Gordon and the Dirac Oscillators in a non-commutative space and in a constant magnetic field are investigated. It is shown that for a specific value of the magnetic field, one may map these oscillators from a non-commutative space to a commutative space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dirac oscilator
  • noncommutative space

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی