نویسندگان

چکیده

بررسی نابودی الکترون- پوزیترون به هادرونها در گستره انرژیهای بالاتر از 60GeV نشان می دهد که علاوه بر رویدادهای دو جتی, آثاری نیز از رویدادهای سه جتی مشاهده می شود که می توان آن را بر طبق نظریه QCD, به عنوان گلوئون تفسیر کرد که توسط یک کوارک تابش می شود. با این همه, نمودارهای مرتبه بالاتر به رویدادهای چهار جتی منجر می شوند. در این مقاله, ترکش کوارکها و گلوئونها به جتهای هادرونی را مورد بررسی قرار می دهیم. همصفحه بودن (A) یک پارامتر برای تحلیل ما از رویدادهای چهارجتی است. انتظار داریم برای رویدادهای چهارجتی مقدار A کمیتی مخالف صفر باشد, این نتیجه با نتایج به دست آمده توسط روش مونت کارلو در آزمایشات دیگر و همچنین در انرژیهای پایینتر سازگاری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of multi-jet events in electron - positron annihilation

نویسندگان [English]

  • M. E. Zomorrodian
  • A. Mahmoodabadi

چکیده [English]

 Analysis of electron – positron annihilation into hadrons in the range of energies above 60 GeV shows that apart from two jet events, there are evidence for three jet events that according to the QCD theory interpreted as a gluon radiation by a quark. However, the higher order diagrams lead to four jet events. In this paper, we study the fragmentation of quarks and gluons into hadronic jets . Acoplanarity(AC), is a parameter for our analysis of four jet events.We expect that four jet events have AC values opposite to zero. This result is consistent with results obtained from the Monte Carlo studies as well as the results obtained at lower energies. Possible explanation for all these features will be explained in this paper .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hadronic jet
  • Acoplanarity
  • QCD

تحت نظارت وف ایرانی