نویسندگان

چکیده

در این مقاله اثر اندازه ذرات پودرهای اولیه در ریز ساختار و خواص بین دانه ای بس بلور Bi – 2223 مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه ها به روش واکنش حالت جامد تهیه شدند. پودرهای اولیه پس از مرحله تکلیس به مدت 48, 24, 12, 1 و 88 ساعت آسیاب شده و سپس در دمای 865 درجه سانتی گراد به مدت 180 ساعت کلوخه سازی شدند. نتایج XRD نشان می دهد که با افزایش مدت زمان آسیاب درصد فاز Bi – 2223 افزایش می یابد. آنالیز پذیرفتاری مغناطیسی و مقاومت الکتریکی, افزایش چگالی جریان بحرانی با کاهش اندازه ذرات اولیه را نشان می دهد. همچنین تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان می دهند که با ریز شدن پودرهای اولیه, پس از مرحله کلوخه سازی ابعاد دانه ها رشد بیشتری دارند. بنابراین افزایش درصد فاز Bi – 2223 و رشد اندازه دانه ها از عوامل اصلی افزایش چگالی جریان بحرانی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of precursor powder size on the microstructure and integranular properties of Bi2223 superconductors

نویسندگان [English]

  • I. Abdolhosseini
  • H. Salamati
  • P. Kameli

چکیده [English]

 We have studied the effect of precursor powder size on the microstructure and intergranular behavior of polycrystalline Bi2223 superconductors using the XRD, SEM, electrical resistivity and AC susceptibility techniques. Polycrystalline Bi2223 superconductors were prepared from the powders with different milling times. The XRD results show that by decreasing the precursor powder size the Bi2223 phase fraction increases. It was found that the grain size and grain connectivity improved by decreasing the precursor powder size. Analysis of the temperature dependence of the AC susceptibility near the transition temperature (Tc) has been done employing Beans critical state model. The observed variation of intergranular critical current densities (Jc) with temperature indicates that the decreasing of precursor powder size in the Bi2223 system cases an increase in the intergranular critical current density.

کلیدواژه‌ها [English]

  • high-Tc superconductors
  • ball milling
  • AC susceptibility
  • intergranular properties

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی