نویسندگان

چکیده

  به منظور بررسی مهمترین نظریه های موجود مبنی بر عدم ابررسانایی ترکیب PrBa2Cu3O7 ، در چهارچوب نظریه تابعی چگالی و با روش APW+Io/LAPW محاسباتی برای دو ترکیب( PrBa2Cu3O7 ( Pr 123  و( YBa2Cu3O7 ( Y123  انجام شده است. برای اوربیتالهای Pr(4f) از تقریب SDA+U استفاده شده است و اثر تغییر پارامتر هابارد UPr بر ساختار نواری، منحنی DOS مربوط به Pr(4f) ، توزیع الکترونها در صفحات و زنجیره ها و ظرفیت Pr مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه نتایج حاصل از محاسبات با برخی آزمایشهای تجربی نشان می دهد که محدوده مناسب برای UPr عددی بزرگتر از 0.4Ry است. با این انتخاب ساختار نواری Pr123 و Y123 در حوالی انرژی فرمی به طور کامل بر هم منطبق می شوند و بر این اساس نظریه هایی که علت عدم ابررسانایی Pr123 را به نوعی مربوط به تفاوت در تعداد و یا مشخصه حفره های ترکیب Pr123 با Y123 می دانند مردود می شوند.

عنوان مقاله [English]

Study of PrBa2Cu3O7 singularity by density functional theory

نویسندگان [English]

  • V Ghanbarian
  • M R Mohamadizadeh

چکیده [English]

  In order to study some theories about nonsuperconductivity of PrBa2Cu3O7, based on the density functional theory and with APW+lo/LAPW method some calculations for PrBa2Cu3O7 (Pr123) and YBa2Cu3O7 (Y123) were performed. The LSDA+U approximation was used for Pr(4f) orbitals and the effect of changing UPr on the band structure, Pr(4f)-DOS, distribution of electrons on the planes and chains, and Pr valence were investigated. Comparison of computational results with some experiments shows that a suitable region for UPr is a number larger than 0.4 Ry. With this selection the band structures of Pr123 and Y123 near Fermi energy are coincident completely. Therefore, the theories that present the reason for nonsuperconductivity of Pr123 corresponds to the difference of holes number or character of holes in Pr123 and Y123 were found to be incorrect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PrBa2Cu3O7
  • density functional theory (DFT)
  • LSDA+U
  • LAPW/APW+lo
  • electronic properties

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی