نویسندگان

چکیده

  در این مقاله، تأثیر سطح مقطع نمونه بر روی چگالی جریان بحرانی (Jc) ابررساناهای سرامیکی B‏i1.6Pb0.4Sr2Ca2cu3Oy  وYBa2Cu3O7-­δ (YBCO)   مورد بررسی قرار گرفته است. از نمونه YBCO ، 5 میله مکعب مستطیلی با سطح مقطع عبوری 25/6 ، 67/7 ، 25/9 ، 76/11و 67/14 میلی‌متر مربع و از نمونه BPSCCO هم 5 میله مکعب مستطیلی با سطح مقطع عبوری جریان 4/6، 0 1/9، 88/11، 86/13 و 98/14 میلی‌متر مربع با شرایط یکسان تهیه شد. پس از مرحله ساخت نمونه‌ها، اثر مایسنر، آزمایشهای دمای بحرانی ( Tc )، چگالی جریان بحرانی ( Jc )، XRD و SEM روی نمونه‌ها انجام شد. مطالعات بلــور نگاشتی نمونه‌ها نشان داد که فاز غالب در YBCO و BPSCCO به ترتیب 123 و 2223 است. بررسی نتایج Jc نشان داد که در هر دو ابررسانا، با افزایش سطح مقطع، چگالی جریان بحرانی Jc کاهش یافته است و نوع افت به صورت توانی با رابطه داده می‌شود. هر چند نمونه BPSCCO تک فاز نیست، ولی نتایج نشان می‌دهند که در هر سطح مقطع مشخص، Jc مربوط به نمونه BPSCCO کمتر از نمونه YBCO است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of the dependency of critical current density on cross section of sample in Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3Oy and YBa2Cu3O7-& delta ceramic superconductors

نویسندگان [English]

  • M Zargar Shoushtari
  • N Ghazkoob

چکیده [English]

 In this paper, the effect of the cross-section on the critical current density (Jc) of a sample in ceramic superconductors YBa2Cu3O7-­δ (YBCO) and Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2cu3Oy (BPSCCO) has been studied. Five orthorhombic bar samples of YBCO with cross-sections of 6.25, 7.67, 9.25, 11.76, 14.67 mm2­ and also five orthorhombic bar samples of BPSCCO with cross-section of 6.4, 9.01, 11.88, 13.86, 14.98 mm2­ with the same synthesis conditions by the solid state reaction method were prepared. After the preparation of the samples, the Meissner effect, the critical temperature (Tc), and the critical current density (Jc) measurements, XRD and SEM have been done on the samples. The results of XRD show that the dominant phase in YBCO and BPSCCO are 123 and 2223, respectively. The results of Jc measurements in 77 K show that in both superconductors, the Jc decreases with increasing of cross-section (A). The type of dissipation obeys a power law with the relation . For a given cross-section, Jc of the BPSCCO sample is smaller than the YBCO sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ceramic superconductors
  • critical current density
  • cross section

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی