نویسندگان

چکیده

انرژی آزاد لندن را با استفاده از چگالی انرژی آزاد در مدل گینزبرگ لانداو در حضور هر دو پارامتر نظم موج s و موج d دوباره تعمیمی می دهیم و نشان می دهیم که بزرگی جفت شدگی موج s و موج   ( ε ) d نقش مهمی در تعیین شکل شبکه گردابه ها ایفا می کند. ظاهر شدن نسبت طول همدوسی به عمق نفوذ ( ξ / λ) در تصحیحهای مراتب بالاتر چگالی انرژی آزاد موجب بی اثر شدن این تصحیحها حتی برای مقادیر بزرگ e می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Regeneralized London free energy for high-Tc vortex lattices

نویسندگان [English]

  • M. A. Shahzamanian
  • H. Yavary
  • H. Rabbani
  • S. Darvishi

چکیده [English]

  The London free-energy is regeneralized by the Ginsburg-Landau free-energy density in the presence of both d and s order parameters. We have shown that the strength of the s-d coupling, makes an important rule to determine the form of the lattice vortex. Appearance of the ratios of the coherence length to penetration depth in the higher order corrections of the free-energy density will truncate these corrections for even large values of .

کلیدواژه‌ها [English]

  • superconductivity
  • vortex lattice
  • free-energy

تحت نظارت وف ایرانی