نویسندگان

چکیده

نقش مهم برهمکنش قوی الکترون – فونون را در ابررسانای دمای بالا با ارزیابی نتایج برخی آزمایشهای مهم, مانند پراکندگی ناکشسان نوترون و پرتوی X, طیف سنجی نوری با تفکیک زاویه ای, و اثر ایزوتوپ بررسی می نماییم. همچنین, نتایج محاسباتی خود از ویژه مقادیر و ویژه بردارهای مدهای Ag رامان و وابستگی ساختار نوارهای الکترونی به تغییر مکان یونها را بر اساس نظریه تابعی چگالی عرضه می کنیم. به روشنی مشهود است که نقش فونون در سازوکار حالت ابررسانایی دمای بالا باید به طور جدی مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Electron-phonon interaction in high temperature superconductors

نویسندگان [English]

  • H. Khosroabadi
  • A. Tavana
  • B. Mossalla
  • M. Akhavan

چکیده [English]

  We explore the important role of the strong electron-phonon interaction in high temperature superconductivity through the study of the results of some important experiments, such as inelastic neutron and X-ray scattering, angle resolved photoemission spectroscopy, and isotope effects. We also present our computational results of the eigenvalues and eigenvectors of the Ag Raman modes, and the ionic displacement dependence of the electronic band structure by density functional theory. It is clearly evident that the role of phonons in the mechanism behind the high-temperature superconducting state should be seriously considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HTSC
  • density functional theory
  • electronic band structure
  • Ag Raman modes
  • electron-phonon interaction

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی