نویسندگان

چکیده

  ترکیب (YBCO)YBa2Cu3Ox با جانشین کردن پتاسیم به جای باریم به صورت YBa2-xKxCu3Ox با 1، 8/ 0 ، 5/ 0 ، 3/ 0 ،2/ 0 ،15/ 0 ،1/ 0 ، 0 x = ساخته شد. وضعیت آلایش سیستم با توجه به اندازه گیریهای XRD ، Tc ، ضریب اکسیژن و ترموپاور دمای اتاق S( 3 00 K) بررسی گردید. با توجه به جانشینی یک عنصر تک ظرفیتی به‌جای یک عنصر دو ظرفیتی، انتظار می‌رفت تا با افزایش x ، نمونه‌ها به سمت بالای آلایش بهینه پیش روند در حالی که مشاهده شد نمونه‌ها به زیرآلایش بهینه می‌روند. اندازه گیریها نشان دادند که این امر ناشی از خروج اکسیژنها از نمونه‌ها به علت حضور پتاسیم می‌باشد. با حرارت دهی نمونه ای با 2/ 0 x = و K 78 Tc= در اکسیژن، Tc تا K 93 افزایش یافت که به معنی امکان بازگرداندن مجدد اکسیژنهای از دست رفته به ساختار می‌باشد. علت عدم افزایش بیشتر Tc می‌تواند به خاطر رشد فاز ناخالصی Y2BaCuO5 باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Potassium substitution effects in YBa2Cu3O7- & delta superconductor

نویسندگان [English]

  • M Farbod
  • M Zargar Shoushtari

چکیده [English]

  YBa2-xKxCu3O7-δ compound with x = 0, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1 was prepared. The samples were characterized by XRD, Tc, oxygen content and room temperature thermopower measurements. The results shows that by increasing the potassium, the samples go to the underdoped regime. This is due to the depletion of oxygen from the samples. By post annealing of the sample with x = 0.2 and Tc = 78 K in oxygen, the Tc increased up to 93 K which means it is possible to put back the oxygens into the structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • YBa2Cu3O7-d
  • potassium substitution

تحت نظارت وف ایرانی