نویسندگان

چکیده

در این مقاله ضمن معرفی مدل بوزونی برهمکنش دار, محاسبات مربوط به ترازهای انرژی پایین ایزوتوپهای زوج- زوج کادمیم, قلع و تلور در چارچوب مدل بوزونی برهمکنش دار ارائه می شود. محاسبات برای انرژی و گذارهای چهارقطبی الکتریکی ترازها انجام شده است و در هر مورد که داده تجربی یا محاسبات دیگری یافته ایم نتایج خود را با آنها مقایسه کرده ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculations of low laying energy levels of even-even Cd, Sn and Te isotopes in the “Interacting Boson Model” framework

نویسندگان [English]

  • S. M. Mostajabodda’vati
  • A. Parvaresh
  • E. Hassanzadeh

چکیده [English]

  The dynamical symmetries in even-even nuclei were investigated by Arima and Iachello in 1974, and led to a model called &quotInteracting Boson Model, (IBM)".   In this article we have outlined some basic ideas used in IBM-1 and carried out the calculations for low laying energy levels of even-even isotopes Cd, Sn and Te via PHINT code.   The calculations for energy and quadra pole moment transitions is done and compared to the available experimental data and IBM -.2 calculations, which shows quite good agreement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nuclear models
  • dynamical symmetries
  • boson model
  • electromagnetic transitions

تحت نظارت وف ایرانی