نویسندگان

چکیده

ترکیبات بس بطور ابررسانای Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-δو NdBa2-xLaxCU3O7-δ به روش استاندارد حالت جامد ساخته شده اند. خواص ترابردی و ابررسانایی آنها با اندازه گیری مقاومت الکتریکی به صورت تابعی از دما و غلظت آلایش CaTh در بازه 0.00 ≤x ≤ 0.075 و غلظت آلایش La در بازه 0.00£x£0.30 مطالعه شده است. برای تحلیل داده های تجربی از مدل پدیده شناختی جفت پلارونی استفاده شد. مدل جفت پلارونی داده های تجربی مقاومت الکتریکی را تا نزدیکی دمای بحرانی به خوبی توصیف می کند. نتایج به دست آمده پیشنهاد می کند جایگزیدگی حاملها علت اصلی در از بین رفتن ابررسانایی در ابررساناهای کوپرات آلاییده با آلایش خنثی از لحاظ الکتریکی و یکی از عوامل اصلی در ابررسانای آلاییده شده پایه Nd با La, علاوه بر پرکردن حفره ها, است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The normal state resistivity of CaTh- and La-doped Y(Nd)-123 superconductors in the bipolaron model

نویسندگان [English]

  • S. Ghorbani
  • A. Rostamabadi

چکیده [English]

Polycrystalline samples of Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-δ (with 0.00 ≤x ≤ 0.075) and NdBa2-xLaxCu3O7-δ (with 0.0≤x≤ 0.30) were prepared by the standard solid state method. The transport and superconducting properties have been studied by the resistivity measurements as a function of temperature and doping concentration. Data of resistivity as a function of temperature was analyzed in terms of the bipolaran model. The model well described resistivity data up to near the critical temperature. Obtained results suggested that the hole localization is the main reason for superconducting suppression in the charge neutral doped cuprates and the La doped Nd-123 in addition charge filling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • superconductivity
  • doping
  • bipolaron model

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی