نویسندگان

چکیده

با انجام شبیه سازیهای مفصل عددی, بعد فرکتالی جرم و نیز میزان ناهمسانگردی در شکل خوشه گسترش یافته در نمونه در فرآیندهای پرکولاسیون تهاجمی جایگاهی دوبعدی محاسبه شده اند. نتایج به دست آمده در مورد بعد فرکتالی جرم که در توافق با آخرین نتایج اعلام شده هستند, نشان می دهند که دو فرآیند پرکولاسیون تهاجمی با و بدون قانون به دام اندازی به دو دسته متفاوت از نظر خاصیت جهانشمولی, تعلق دارند. همچنین برای اولین بار میزان ناهمسانگردی در خوشه گسترش یافته در نمونه محاسبه شده است. مشاهده می شود که علی رغم همسانگردی محیط, خوشه های حاصل از فرآیند پرکولاسیون تهاجمی همسانگرد نیستند. میزان ناهمسانگردی برای خوشه های فرآیند پرکولاسیون تهاجمی با قانون به دام اندازی بیشتر است. به علاوه, تفاوتهای این دو نوع فرآیند بر اساس تابع توزیع اندازه حفره های اشغال شده بررسی شده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The structure of invasion percolation clusters in two dimension

نویسندگان [English]

  • Z. Daadi-Geev
  • M. Khaksefidi
  • F. Ebrahimi

چکیده [English]

  We have performed extensive numerical simulations to estimate the fractal dimension of the mass and also the anisotropy in the shape of sample spanning cluster (SSC) in 2-D site invasion percolation processes with and without trapping. In agreement with the most recent works, we have observed that these two different processes belong to two different universality classes. Furthermore, we have determined for the first time, the degree of anisotropy in the shape of SSC by evaluating its gyration ratio. It is found that despite isotropy of the media and also the dynamics, the shape of invasion percolation clusters are not isotropic. The degree of anisotropy is more for clusters of invasion percolation with trapping. We have also studied the distribution of invaded pore sizes for the two invasion percolation processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • invasion percolation
  • sample spanning cluster
  • disordered porous media
  • fractal
  • anisotropy
  • universality

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی