نویسندگان

چکیده

میدان مغناطیسی فوق ریز در مکان ناخالصیهای آهن, رودیوم, کادمیوم و قلع در بلور زمینه کروم با روش امواج تحت بهبود یافته خطی با پتانسیل کامل که بر پایه نظریه تابعی چگالی استوار است محاسبه شد. نتایج حاصل از به کارگیری دو ابر سلول با ابعاد مختلف نشان داد که برای محاسبه خواص موضعی نظیر میدان مغناطیسی فوق ریز می‌توان با دقت قابل قبولی از ابر سلولهای کوچک بهره گرفت. در ادامه ایده پیشنهادی کاتنیر و دیگران مبنی بر نقش کلیدی دامنه موج چگالی اسپینی کروم در تنظیم رفتار آن در آلیاژهای مذکور مورد نقد و بررسی قرار گرفت و نشان داده شد این رهیافت معیاری وابسته به ناخالصی محسوب می شود و لذا چندان کارآیی ندارد. ضمنا با مطالعه خواص ساختاری و مغناطیسی آلیاژهای مختلف نشان دادیم که در مورد آلیاژ آهن, دوفاز مختلف با خاصیت مغناطیسی ضعیف و قوی وجود دارد که حالت پایه, حالت با خاصیت مغناطیسی ضعیف است. در نهایت اثر فشار بر میدان مغناطیسی فوق ریز در مکان هسته ناخالصیها و همچنین تاثیر آن بر گشتاور مغناطیسی اتمهای کروم مورد بررسی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hyperfine field on Fe, Rh, Cd and Sn nucleus probes in chromium host

نویسندگان [English]

  • S. Sirousi
  • N. Ghaderi
  • S. J. Hashemifar
  • H. Akbarzadeh

چکیده [English]

  The incommensurate spin -density –wave magnetism of Cr has attracted great interest since its discovery via neutron scattering. Although the existence of spin- density –wave has been confirmed by experiment but the calculations which have been carried out have not been able to predict the correct ground state magnetic phase for chromium yet. To predict the magnetic hyperfine field at nucleus of different impurities in Cr host, we calculated the hyperfine field on Cd, Sn, Rh and Fe probes in the first step. Our calculations were performed within the framework of density functional theory, using the full-potential-linearized augmented plane-wave method. We used a supercell constructed from 8 bcc unit cells with impurity concentratin of 6.25 % and to analysise the supercell size effect on different magnetic quantities we repeated our calculation using a supercell with 54 atoms. The result of this effort showed that the magnetic hyperfine field and magnetic moment of nearesrt Cr is very little influenced by the size of supercell, so we can calculate the magnetic hyperfine field if it’s quantity is known in different alloys. we showed that the local properties such as hyperfine field, are calculated with acceptable accuracy by using small supercells. Meanwhile, we studied the structural and magnetic properties of different alloys and showed that the Fe alloy has two defferent magnetic phase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cralloy
  • magnetic hyperfine field
  • magnetic properties
  • density functional theory calculation

تحت نظارت وف ایرانی