نویسنده

چکیده

ترکیب بس بلورهای Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-  با 0.075, 0.05, 0.025, x=0 به روش استاندارد واکنش حالت جامد ساخته شدند. خواص ترابردی و ابررسانایی آن با اندازه گیری گرما الکتریسیته(S(x,T به صورت تابعی از دما و تراکم آلایش مطالعه شده است. دمای بحرانی به صورت خطی با افزایش تراکم آلایش کاهش می یابد.(S(x,T توسط مدل پدیده شناختی نوار باریک تحلیل گردید. تغییرات Tc و گرما الکتریسیته در دمای اتاق S290K و نتایج مدل پدیده شناختی نوار باریک حاکی از آن هستند که علت اصلی از بین رفتن ابررسانایی در این آلیاژ خنثی از نظر الکتریکی جایگزیده شدن حاملهای بار (حفره ها) است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Thermoelectric power and evidence of carriers localization in Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-& delta superconductors

نویسنده [English]

  • S. R. Ghorbani

چکیده [English]

 In this study polycrystaline samples of Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-δ with x=0, 0.025, 0.05, 0.075 were made by standard solid state methods. The transport and superconducting properties have been studied by the thermoelectric power S(x,T) measurements as a function of temperature and doping concentration. The critical temperature decreased linearly by increasing the doping concentration. S(x,T) was analysed and well described by a phenomenalogical narrow band model. The critical temperature, room temperature thermoelectric power S(290 K) and phenomenological narrow band model results were suggested in wich charge carrier (hole) localization was the main reason of the suppression of superconductivity in this alloys.

کلیدواژه‌ها [English]

  • superconductivity
  • thermoelectric power
  • localization

تحت نظارت وف ایرانی