نویسندگان

چکیده

ساختار الکترونی و چگالی حالتهای جزیی و کل در تیتانات باریم مکعبی مورد مطالعه قرار گرفته است. محاسبات با استفاده از روش پتانسیل کامل امواج تخت تقویت شده (FP-LAPW) در چارچوب نظریه تابعی چگالی (DFT) هوهنبرگ, کوهن و شم با تقریب شیب تعمیم یافته (GGA) انجام گرفته است. نتایج حاصل سازگاری خوبی با نتایج تجربی و تئوری بدست آمده از روشهای دیگر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculation of electronic structure and density of state for BaTiO3

نویسندگان [English]

  • H. Salehi
  • S. M. Hosseini
  • N. Shahtahmasebi

چکیده [English]

  The electronic structure, density of state (DOS) and electronic density of state inparaelectric cubic crystal Ba TiO3 are studied using full potential-linearized augmented plane wave (FP-LAPW) method in the framework of the density functional theory (DFT) with the generalized gradient approximation (GGA) by the WIEN2K package. The results show a direct band gap of 1.8 eV at the point in the Brillouin zone. The calculated band structure and density of state of BaTiO3 are in good agreement with theoretical and experimental results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic structure
  • BaTiO3
  • FP-LAPW
  • density of state
  • GGA
  • DFT

تحت نظارت وف ایرانی