نویسندگان

چکیده

در ضبط مغناطیسی, از منحنی مغناطش باقی مانده محیط بر حسب میدان اعمال شده,(Mr(H, پارامترهایی به دست می آیند که بیانگر خواص محیط از لحاظ ظرفیت ضبط و نسبت سیگنال به نوفه می باشند. بنابر مدل SW)Stoner-Wohlfarth), حلقه پسماند ذره مغناطیسی تک حوزه ناهمسانگرد, در جهت آسان ذره, مربعی شکل است و در جهت سخت آن بین دو حد Hk و Hk - خطی می باشد. در مورد بافتی از ذرات یکسان با محورهای آسان موازی, نوفه محیط به روش آماری توسط Mallinson محاسبه شده است. مدل Preisach در تکمیل مدل SW برای ذرات با محور آسان موازی, توزیعهای گوسی از Hk و میدان برهمکنش Hi در نظر می گیرد و مربعی بودن حلقه مغناطش پسماند محیط را محاسبه می کند. با وجود این لازم است در محیطی با توزیع جهت داری از محور آسان ذرات, سازوکار تغییرات Mr از روی مشخصه های آماری سیستم شناخته شود. در کار حاضر, ابتدا نمونه هایی از ذرات آهن تک حوزه و سوزنی شکل به طول 0.3μm رشد داده و بافتهای جهت داری از آنها تهیه شده است. آنگاه با چندین اندازه گیری مغناطیسی, توزیع محور آسان نمونه ها تعیین, و اثر پهنای این توزیع روی اندازه های Mr و وادارندگی (He) بررسی شده است. تفاوت نتایج با مدل SW در مورد Hc بیانگر نوعی همبستگی ذرات در ماده است که منشا آن برهمکنش دو قطبیهای مغناطیسی است. همچنین روشی برای تعیین توزیع میدان کلیدزنی ذرات ارایه گردیده و برای نمونه های مختلف اعمال شده است. باریک بودن این توزیع, عامل کاهش پهنای ناحیه گذار مغناطش در محیط ضبط و افزایش سیگنال است. بالا بودن میدان در بیشینه توزیع, نشانه توانایی افزایش ظرفیت ضبط در محیط است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Statistical Characteristics of magnetic recording particles

نویسندگان [English]

  • S. A. S.
  • M. A.

چکیده [English]

  In magnetic recording media, the remanent magnetization loop, Mr(H)has some parameters, which explain the prperties of the medium in view of the storage density and signal-to-noise ratio. It is necessary to find the mechanism of Mr variations from the statistical characteristics of the system. We have prepared samples of single-domain ascicolar iron particles with 0.3 length, and the oriented textures of particles formed. The easy axis distribution of particles in the samples was determind using the results of magnetic measurements. The effect of the distribution width on Mr and corecivity (Hc) have been studied. The deviation of results from the Stoner-Wohlforth model for Hc indicates a correlation in the medium due to the dipole-dipole interaction. We also present a technique for determining the switching field distribution in medium, which has been used for various samples. A narrow distribution leads to narrow transition regions in the recording media, and an increase of signal. A high switching field at the maximum of distribution indicates the ability of high recording density.

کلیدواژه‌ها [English]

  • magnetic fine particles
  • switching field distribution
  • easy axis distribution
  • magnetic recording media

تحت نظارت وف ایرانی