نویسندگان

چکیده

خواص ساختاری الکترونی بلور کلسیم سولفید با استفاده از روش FP-LAPW محاسبه شده است. برای انجام محاسبات از تقریبهای چگالی موضعی (LDA) و شیب تعمیم یافته (GGA) برای جمله تبادلی همبستگی استفاده شده است. خواص ساختاری حالت زمینه برای فازهای اول (ساختار نمک طعام) و دوم (ساختار کلرید سزیم) بررسی شد. مقادیر بدست آمده از جمله پارامتر تعادلی شبکه, مدول تراکمی, مشتق مدول تراکمی نسبت به فشار و فشار گذار, سازگاری خوبی با نتایج تجربی دارند. خواص الکترونی برای هر دو فاز مورد بررسی قرار گرفت. مقدار گاف انرژی محاسبه شده مانند محاسبات دیگران که بر نظریه تابعی چگالی استوار است کوچکتر از مقدار تجربی بدست آمد. این اختلاف ناشی از نادیده گرفتن ناپیوستگی در پتانسیل تبادلی همبستگی در محاسبات مبتنی بر نظریه تابعی چگالی است. انگل و وسکو پتانسیل تبادلی دقیق را برای چند اتم, با استفاده از مدل پتانسیل بهینه شده, بدست آوردند و سپس با استفاده از رابطه ویریال پتانسیل تبادلی همبستگی جدید EV-GGA را ارایه کردند. با به کار بردن پتانسیل تبادلی همبستگی جدید گاف انرژی بدست آمده به تجربه نزدیک تر شد. در نهایت در مورد امکان وجود فاز سوم (ساختار بلند روی) در این بلور تحقیق کردیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of electronic and Structural Properties of CaS

نویسندگان [English]

  • M. Mirfenderski
  • H. Akbarzadeh
  • A. Mokhtari

چکیده [English]

  The electronic and structural properties of CaS are calculated using full potential linearized augmented plane wave (FP-LAPW) method within the local density approximation (LDA) and generalized gradient approximation (GGA) for the exchange-correlation energy. For both structures, NaCl structure (B1) and CsCl structure (B2), the obtained values for lattice parameters, Bulk modulus and its pressure derivative and transition pressure are in reasonable agreement with the experimental values. For electronic properties, the obtained value for band gap is smaller than the experimental value as well as other calculated results based on density functional theory. Engel and Vosko calculated an exchange potential for some atoms within the so-called optimize-potential model and then used the virial relation and constructed a new exchange-correlation functional (EV-GGA). We used that functional and obtained reasonable results for band gap. Finally we investigated the possibility for a third phase (Zinc Blend structure) for this crystal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • density funcational theory
  • FP-LAW
  • CaS

تحت نظارت وف ایرانی