نویسندگان

چکیده

در این مقاله اثر فضای ناجابه جایی بر معادله بته سالپیتر برای حالت مقید دو ذره بررسی شده است. در این بررسی حالات مقید دو ذره ای با ذرات اسپین -0 اسپین0, اسپین 2/1- اسپین 2/1 و اسپین 1/2- اسپین 0 در نظر گرفته شده است. در طیف انرژی, پایینترین تصحیح مستقل از اسپین در همه موارد از مرتبهθα4شروع می شود. در همین حال تصحیح وابسته به آسپین در فضای ناجابه جایی از مرتبهθα6می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Bethe-Salpeter equation in non-commutative space

نویسندگان [English]

  • M. Haghighat
  • A. Ahmadian

چکیده [English]

 We consider Bethe-Salpeter (BS) equation for the bound state of two point particles in the non-commutative space-time. We subsequently explore the BS equation for spin0-spin0, spin1/2-spin1/2 and spin0-spin1/2 bound states. we show that the lowest order spin independent correction to energy spectrum in each case is of the order θ a 4 while the spin dependent one in NC space, is started at the order θ a 6.

کلیدواژه‌ها [English]

  • non-commutative space-time
  • Bethe-Salpeter equation
  • bound state

تحت نظارت وف ایرانی