نویسندگان

چکیده

بررسی چرخه   µCF  از دیدگاه شبیه سازی مونت کارلو جالب توجه است. در این مقاله چرخه واکنشهای کاتالیزور میونی توسط روش مونت کارلو شبیه سازی شده است. این شبیه سازی از زمانی که میون به مخلوط دوتریوم- تریتیوم وارد می شود شروع می گردد و با استفاده از سطوح مقطع فرآیندهایی که در چرخه µCF اتفاق می افتد, مسیر وقایعی که اتمهای میوندار در برخوردهای متوالی طی می کنند دنبال می شود. برای این منظور, کد کامپیوتری به زبان برنامه نویسی فورترن تهیه شده است. پارامتر زمان نیز در برنامه وارد گردیده, به طوری که طیف زمانی وقایع مختلفی که در چرخه µCF اتفاق می افتد به دست آمده است. از جمله طیف زمانی نوترونهای ناشی از همجوشی را استخراج کرده ایم. طیف انرژی اتمهای میوندار در زمانهای مختلف نیز محاسبه و به صورت نمودار ارایه شده است. با گسترش برنامه مونت کارلو, راهی برای تعیین بهره همجوشی (x) , آهنگ چرخه (λc) و همچنین ضریب چسبندگی کل (W) در شرایط مختلف غلظت ایزوتوپی هیدروژن از طریق محاسبه مونت کارلو ارایه شده و نتایج با محاسبات از روشهای دیگر و نتایج تجربی مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of time spectra of neutrons and energy spectra of muonic atoms in μCF by Monte-Carlo method

نویسندگان [English]

  • S. Z. Kalantari
  • J. Esmaili

چکیده [English]

 In this paper the cycle of muon catalyzed fusion processes has been simulated using Monte-Carlo methods. This simulation starts when muon enters the D/T mixture and follows the actual trajectories of the muonic atoms among the proceeding collisions, by using their cross sections. For this purpose a computer code has been written by Fortran language. The time dependence of the processes is take into account and the time spectrum of the events in the μCF cycle has been obtained. The time spectrum of neutrons created in fusion and energy spectrum of muonic atoms have been calculated. One can obtain more detailed information such as fusion yield per muon (χ), cycling rate (λc) and total sticking coefficient W, for various hydrogen isotopic concentrations, by expending the Monte-Carlo simulation. Results has been compared with some experimental data and the other calculation methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • muon catalyzed fusion
  • Monte-Carlo method
  • muonic atoms
  • time spectra of neutron

تحت نظارت وف ایرانی