نویسندگان

چکیده

خواص الکترونی تیتانات کلسیم CaTiO3 در فازهای پارالکتریک و فروالکتریک به طور نظری با استفاده از اصول اولیه نظریه تابعی چگالی DFT هوهنبرگ – کوهن - شم مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. نتایج فاز پاراالکتریک یک گاف نواری غیر مستقیم در حدود 2eV در راستای Γ- R و پیوندی قوی بین تراز 3d تیتان با اربیتالهای 2p اکسیژن در نوار ظرفیت را نشان می دهد. مطالعات فاز فروالکتریکی آن یک گاف نواری مستقیم در نقطه Γ در حدود یک الکترون ولت را به دست می دهد. بررسیها نشان می دهد که تاکنون کار تجربی یا نظری بر روی فاز فروالکتریکی این ماده گزارش نشده, لذا نتایج به دست آمده می تواند برای مطالعه بعدی در این زمینه سودمند واقع شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

First principles study of CaTiO3 crystal in paraelectric and ferroelectric phases

نویسندگان [English]

  • S. H. Hashemi
  • A. Kompany
  • S. M. Hosseini

چکیده [English]

  Electronic properties of CaTiO3 crystal in paraelectric and ferroelectric phases have been studied by first principles, using Hohenberg-Kohn-Sham density functional theory (DFT). In paraelectric phase the results show an indirect band gap of about 2eV at -R direction in the Brilluoin zone and a strong hybridization between Ti-3d an O-2P orbital. In ferroelectric phase a direct band gap of about 1eV is seen at point. Up to our knowledge no data has been reported on the ferroelectric phase so far, therefore our results might be useful for the future works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • first-principles
  • electronic structure
  • CaTiO3

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی