نویسندگان

چکیده

به کمک نظریه تابعی چگالی با تقریبهای پاسخ خطی PY و غیرخطی HNC پتانسیل بزرگ یک مایع با ملکولهای استوانه ای دوار و بیضی وار را نوشته و سپس با کمینه کردن آن معادله انتگرالی برای محاسبه چگالی چنین سیستمهایی را به دست می آوریم. بلورهای مایع می توانند از مایعات با مولکولهای استوانه ای و یا بیضی وار صلب تشکیل شوند. در این جا یک بلور مایع که از مولکولهای استوانه ای دوار و بیضی وار تشکیل شده است را در میان دو دیواره سخت در نظر گرفته و اجازه می دهیم تا مولکولها در بین دو دیواره به خوبی آزادی عمل انتقالی داشته, اما جهت آنها را یک بار عمود بر دیوار و یک بار موازی با دیوار محدود می کنیم. این کار با اعمال میدان الکتریکی و با در نظر گرفتن یک دو قطبی نقطه ای در مرکز هر مولکول امکانپذیر است. با به دست آوردن معادله انتگرالی برای یک چنین سیستمی, ساختار این گونه مایعات مولکولی در بین دو دیوار با توجه به محاسبه چگالی آنها مقدور می باشد. همان گونه که از نتایج مشاهده می شود در نزدیکی دیواره ها مولکولها بیشتر به صورت لایه لایه از دیوار قرار می گیرند که در بعضی از لایه ها احتمال وجود مولکولها کمتر و در بعضی دیگر احتمال وجود آنها بیشتر است. در پایان نیروی حلالیت یا نیروی بین دو صفحه موازی را محاسبه می نماییم. مشاهده شد این نیرو با تغییر فاصله بین دو دیوار به صورت نوسانی تغییر می کند که نشان دهنده یک نیروی نوسانی بین دو دیوار است و این موضوع قبلا برای مایعات با مولکولهای کروی نیز اثبات شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The structure of nematic model of liquid crystal with cylindrical and ellipsoidal molecules confined in between walls

نویسندگان [English]

  • M. Moradi
  • A. Avazpour

چکیده [English]

  The density functional theory analogue of Percus Yevick (PY) and Hyper-Netted chain (HNC) has been used to write the grand potential of a liquid with cylindrical and ellipsoidal molecules. The integral equations for the density can be obtained by minimizing the grand potential with respect to the density. Some kinds of liquid crystals, can have the cylindrical or ellipsoidal rigid molecules. In this study we have calculated the density profile of this kind of liquids confined between hard walls and we compared the results. As it is seen from the graphs of the density profiles the molecules can be arranged as layers with respect to the walls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • molecular liquids
  • rod like molecules
  • cylindrical molecules
  • density functional
  • inhomogeneous liquids

تحت نظارت وف ایرانی