نویسندگان

چکیده

  گرادیانهای میدان الکتریکی (EFG’s) در مکان­ In و ممان مغناطیسی اسپینی در مکان Ce در ترکیب 3 CeIn محاسبه شده­اند. محاسبات با افزایش تدریجی فشار از 5- تا  22Gpa+و با استفاده از نظریه تابعی چگالی و روش امواج تخت بهبود یافته به علاوه اربیتال موضعی و به کارگیری تقریب PBE-GGA+U و WC-GGA+U انجام شده­اند. نتایج گویای کاهش تق ر یباً خطی ممان مغناطیسی اسپینی سریم با افزایش فشار است. از نتایج به دست آمده مشاهده می­شود که گرادیانهای میدان الکتریکی­ محاسبه شده در مکان In ؛ به عکس, با افزایش فشار افزایش می­یابند. گرادیانهای میدان الکتریکی در فشار صفر را با نتایج نظری دیگران و نتایج تجربی مقایسه کرده­ایم. مقایسه انجام شده نشان می­دهد که گرادیانهای میدان الکتریکی نسبت به نتایج دیگران با تجربه در فشار صفر سازگاری بیشتری دارد. نتایج نشان می­دهند که ممان مغناطیسی اسپینی در یک نقطه بحرانی کوانتمی خاص فرو نشانده می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ab initio study of solid CeIn3 at high pressures

نویسندگان [English]

  • M. Ilkhani
  • M. R. Abolhasani
  • S. Jalali Asadabadi

چکیده [English]

  Electric field gradients (EFG’s) at the In sites and spin magnetic moments at the Ce sites were calculated for the case of solid CeIn3. The calculations were performed by increasing pressure gradually from -5 to +22 GPa within the density functional theory (DFT) using the augmented plane waves plus local orbital (APW+lo) method employing the well-known PBE-GGA+U and WC-GGA+U schemes. The results almost show a linear reduction of spin magnetic moments of Ce by gradually increasing the pressure from -5 GPa to 22 GPa. However, from our results one can see that the calculated electric field gradients at the In site are growing up by increasing the pressure. We have compared the EFG’s at zero pressure with experimental and theoretical results of the others. The comparison shows that at ambient pressure our EFG’s are more consistent with experiment than the results of the other groups. Our result shows that the calculated spin magnetic moments are suppressed in the vicinity of some quantum critical point.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DFT
  • LSDA+U
  • PBE-GGA
  • WC-GGA
  • density of states
  • magnetic moment
  • EFG

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی