نویسندگان

چکیده

  در این مقاله با استفاده از روش تخلیه قوس الکتریکی ( DC ) و با استفاده از گاز استیلن به عنوان منبع کربن و گازحامل نیتروژن, نانو لوله‌های کربنی آلاییده به عنصر سه ظرفیتی بور تولید شده است. نمونه‌های نانو لوله‌های کربنی نشست یافته بر روی الکترود کاتد را که دارای خاصیت آلاییدگی ساختاری به عنصر بور بودند, جمع آوری و پس از خالص‌سازی با استفاده از طیف‌سنجی پس پراکندگی رامان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق موید این حقیقت است که مولفه فرکانس بالای مد G در نانو لوله‌های کربنی آلاییده به عنصر پذیرنده الکترون, بور, به سمت اعداد موجی بالاتر انتقال می‌یابد و مد فرکانس پایین G , که در اعداد موجی تقریبی1540 cm-1 تا 1570 cm-1 ظاهر می‌شود و به نام مد BWF شناخته شده است, نشانگر فلزی بودن نانو لوله می‌باشد. مد D در نانو لوله‌های کربنی مذکور به واسطه حضور آلایش, دارای قله طیف رامان تیز و شدت نسبی بالایی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Carbon nanotubes doped with trivalent elements by using back - scattering Raman spectroscopy

نویسندگان [English]

  • S. A. Babanejad
  • R. Malekfar
  • M. R. Seyyed Hosseini

چکیده [English]

 In this paper by using DC arc discharge method and acetylene gas, as the carbon source, and nitrogen, as the carrier gas, canrbon nanotubes, CNTs, doped with trivalent element boron, B, have been produced. The deposited CNTs on the cathod electrod, which have structural doped properties to boron element, have been collected and after purification have been investigated by back-scattering Raman spectroscopy. The results reveal that the high frequency G mode component in CNTs doped with electron acceptor element, B, shift to higher wavenumbers. The low frequency G mode component which can appear at approximately 1540–1570 cm-1 wavenumber region, called BWF mode, is a sign of metallic CNT. In the synthesized doped CNTs due to the presence of boron dopant, D mode has sharp peaks and has relatively high intensity in the Raman spectra .

کلیدواژه‌ها [English]

  • carbon nanotubes
  • CNTs
  • arc discharge
  • Raman spectroscopy

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی