نویسندگان

چکیده

در این مقاله, با استفاده از مدل هامیلتونی بستگی قوی, یک روش تابع گرین تعمیم یافته و تکنیکهای تقسیم­بندی لودین, بعضی از خواص اساسی رشته poly(dG)-poly(dC) مولکول DNA در ساختار SWNT/DNA/SWNT به صورت عددی بررسی می­شود. مولکول DNA در مدل استخوان ماهی ب ه صورت یک مولکول تخت با M سلول و 3 جایگاه ( یک جایگاه برای هر زوج پایه و دو جایگاه برای اسکلت ) در نظر گرفته می­شود. مولکول DNA در این مدل بین دو نانولوله کربنی تک جداره نیمه- نامحدود به عنوان نانو الکترود قرار داده می­شود. با اتکا به فرمولبندی لانداور, توجه خود را بر مطالعه گسیل الکترون و تعیین مشخصه­های جریان- ولتاژ مولکول DNA در ساختار فوق متمرکز می­کنیم. علاوه بر این, با اعمال پتانسیل الکتریکی بین دو انتهای مولکول DNA , نتایج ما نشان می­دهد که افزایش ولتاژ خارجی و همچنین افزایش شعاع لوله الکترود منجر به افزایش قابل ملاحظه­ای در رسانندگی سیستم می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Electronic conduction of poly(dG)-poly(dC) DNA in SWNT/DNA/SWNT structure

نویسندگان [English]

  • S. A. Ketabi
  • A. Ahmadi Fouladi
  • N. Shahtahmasebi

چکیده [English]

  In this work, using a tight-binding Hamiltonian model, a generalized Greens function method and Löwdins partitioning techniques, some of the significant properties of the conductance of poly(dG)-poly(dC) DNA molecule in SWNT/DNA/SWNT structure are numerically investigated. In Fishbone model, we consider DNA as a planar molecule which contains M cells and 3 further sites (one base pair site and two backbone sites) in each cell sandwiched between two semi-infinite single-walled carbon nanotubes(SWNT) as the nano-electrodes. Relying on Landauer formalism as the basis for investigating the conductance properties of this system, we focus on the studying of the electron transmission and the current-voltage characteristics of DNA in the foregoing structure. In addition, in the presence of the electric potential between DNA molecule ends, our results suggest that the increasing of the value of applied bias give rise to the large enhancement in the conductance of the system. We also find that, as the tube radius increases, the conductance of the system considerably increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DNA
  • electronic transmission
  • carbon nanotube
  • Fishbone model
  • Greens function

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی