نویسندگان

چکیده

  در این مقاله پارامتر هابارد در چارچوب نظریه تابعی چگالی ( DFT ) به روش امواج تخت بهبود یافته خطی به علاوه اربیتالهای موضعی با پتانسیل کامل در ترکیب NiO و بلور Gd به عنوان دستگاههای همبسته قوی که به ترتیب دارای اربیتالهای d 3 و f 4 نیمه پر می‌باشند با ساختن یک ابر سلول انجام شده است. در ترکیب NiO پارامتر هابارد eV 9/5 و در بلور Gd این پارامتر برابر با، eV 7/5 محاسبه شده‌اند. مقادیر محاسبه شده در توافق بسیار خوبی با نتایج تجربی و محاسباتی می‌باشند. با استفاده از مقادیر محاسبه شده وتقریبهای GGA و U + LDA خواص ساختاری NiO و Gd مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج محاسبات U + LDA نشان دهنده توافق بسیار خوب با نتایج تجربی و بهبودی قابل توجه نسبت به تقریب GGA و از طرف دیگر مناسب بودن روش به‌کار رفته برای محاسبه پارامتر هابارد در این دستگاههای همبسته قوی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ab inito calculations of Hubbard parameters for NiO and Gd crystals

نویسندگان [English]

  • A. R Faghihi and S Jalali Asadabadi
  • S Jalali Asadabadi

چکیده [English]

  In this research the Hubbard parameters have been calculated for NiO and Gd crystals, as two strongly correlated systems with partially full 3d and 4f levels, respectively. The calculations were performed within the density functional theory (DFT) using the augmented plane waves plus the local orbitat (APW+lo) method. We constructed a suitable supercell and found that the Hubbard parameters for the NiO and Gd compounds are equal to 5.9 eV and 5.7 eV, respectively. Our results are in good agreement with experimental data and results of other computational methods. Then we used the obtained parameters to study the structural properties of NiO and Gd by means of LDA+U approximation. Our results calculated by the LDA+U method which are in better agreement with the experiment show a significant improvement compared to the GGA approximation. The result shows that our method for calculating U parameter can be considered as a satisfactory method to study a strongly correlated system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DFT
  • APW+lo
  • Hubbard parameter (U)
  • LDA+U

تحت نظارت وف ایرانی