نویسندگان

چکیده

  در این تحقیق ترکیبات هیدروژنه و نیتروژنه 2 V 1 0 YFe و 2 V 1 0 NdFe به روش واکنش فاز جامد-گاز ساخته و خواص ساختاری و مغناطیسی آنها مطالعه شد. نتایج پراش پرتو X نشان می­دهند که نمونه­های ساخته شده تا حد بهتر از 95% تک­فازند، که این خلوص پس از هیدروژن‌دهی بهبود نیز می­یابد. نفوذ نیتروژن موجب ناپایداری ساختار بلوری و خردشدن آن می­شود، که ناشی از جایگیری اتمهای نیتروژن به جای اتمهای آهن در ساختار بلوری است. به‌علاوه، راستای آسان مغناطیسی همه نمونه­ها در دمای اتاق منطبق بر محور c یاخته چارگوشی است. نتایج اندازه­گیریهای ترمومغناطیسی نشان می­دهند که بازپخت نمونه­ها در دماهای بالاتر از º C 1 000 موجب گسترش فاز ناخالصی 2-17 در نمونه­های ساخته شده می­شود. پذیرفتاری مغناطیسی dc نمونه 2 V 1 0 NdFe نشان­دهنده وجود یک گذار فاز در حدود K 117 = TSR است. از بررسی منحنی مغناطش، میدان ناهمسانگردی و ثابتهای ناهمسانگردی مرتبه اول و دوم استخراج شدند که در مورد ترکیب 2 V 1 0 YFe در تمام گستره دمایی، بتدریج با افزایش دما کاهش می­یابند. اما برای ترکیب 2 V 10 NdFe ، میدان و ثابتهای ناهمسانگردی از یک بیشینه در دمای حدود K 200 گذشته و آنگاه روال مورد انتظار کاهش دمایی را پی می­گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Crystal structure and magnetic properties of RFe10V2Zy (R = Y, Nd and Z = H, N)

نویسندگان [English]

  • N Tajabor
  • H Fadafan Khandan
  • M R Alinejad

چکیده [English]

  YFe10V2 and NdFe10V2 interstitially modified compositions with hydrogen and nitrogen atoms were prepared by solid – gas reaction and their structural and magnetic properties were studied. The XRD patterns indicate that the samples are single phase and better than 95% and their purity improves after hydrogenation. The crystallites were broken by nitrogenation which is due to the penetration of N atoms within Fe sites. In addition, easy magnetization direction corresponds to the tetragonal c-axis at room temperature. Thermomagnetic measurements illustrate that the 2-17 impurity phase is formed by annealing samples above 1000 ºC. Results of the dc-susceptibility measurements of NdFe10V2 sample exhibit a spin reorientation transition at TSR = 117 K. By analysis of the magnetization curves, first and second order anisotropy constants were deduced which gradually decreased by increasing temperature in the case of YFe10V2. But in the case of NdFe10V2, they tend to a maximum about 200 K and then follow natural thermal decrease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • magnetization
  • magnetic anisotropy
  • spin reorientation
  • solid - gas reaction

تحت نظارت وف ایرانی