نویسندگان

چکیده

  نمونه‌های بس­بلوری M=Ni,Fe) YBa2cu3-xMxO7-δ  )با مقادیر آلایش 0≤x≤0/045 به روش سل-ژل ساخته شد. آنالیز فازی و ریز ساختار نمونه‌ها با طیف اشعه X و SEM مورد بررسی قرار گرفت . مقاومت الکتریکی با استفاده از تکنیک چهارمیله­ای استاندارد برای 300-77k  اندازه‌گیری شده‌اند. نتایج بررسی طیف XRD ، با استفاده از نرم افزار MAUD جانشینی Ni در محل (2) Cu و Fe در محل (1) Cu را نشان می‌دهد. تغییرات دمای گذار برای نمونه­های آلاییده با Ni در گستره 93-87k و برای آلایش Fe در محدوده 93-92k بوده است. به نظر می‌رسد کاهش دمای گذار در این ترکیبات ارتباط مستقیمی با مغناطیس آلاینده­ها ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Ni and Fe doping on YBCO powder prepared by sol gel method

نویسندگان [English]

  • F Saeb
  • S Falahati
  • V Daadmehr

چکیده [English]

 We fabricated YBa2Cu3-xMxO7- d (M=Ni, Fe) bulk samples, with stochiometric amount 0≤x≤0.045 by sol-gel method. The phase analysis and microstructure of specimens were examined by XRD and SEM. The electrical resistivity was measured using standard four probe technique for 77-300K. Investigation of XRD spectrum by MAUD shows Ni and Fe ions substitute in Cu(2) and Cu(1) site, respectively. Transition temperature decreases in 93-87K for Ni-doped samples and 93-92K for Fe-doped series. It seems that the suppression of superconductivity has no direct correlation with the magnetism of ions itself .

کلیدواژه‌ها [English]

  • YBCO superconductor
  • Ni and Fe doping
  • Sol-gel
  • transition temperature

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی