نویسندگان

چکیده

  نمـونـه­ های بس‌بلـوری ابررسـانای YBa2Cu3-xAgxOy  با مقـادیـر آلایش3/ 0 ، 2/ 0 ، 15/ 0 ، 0 1/ 0 = x و YBa2Cu3-xMxOy(M=Ag,Al) با مقـادیـر آلایش 045/ 0 ، 03/ 0 ، 02/ 0 ، 0 1/ 0، 0 = x به روش سل- ژل ساخته شده­اند. اندازه‌گیریهای مقاومت بر حسب دما (R-T) نشان می­دهد که همه ترکیبات دارای گذار به حالت ابررسانایی بوده و دمای گذار این نمونه­ها با افزایش میزان ناخالصی Ag تا مقدار آلایش15/0=X افزایش یافته و برای مقادیر بالاتر آلایش، کاهش می­یابد، همچنین دمای گذار این نمونه­ها با افزایش میزان ناخالصی Al کاهش می­یابد. آزمایشهای SEM بهبود خواص ساختاری نمونه­ها را با آلایش Ag نشان می­دهد. همگنی دانه­ها با آلایش نقره افزایش یافته و اتصالات قویتری بین دانه‌ها برقرار شده است. برای تعیین ساختار فازهای تشکیل شده آزمایشهای پراش پرتو(XRD)X بر روی نمونه­ها انجام شد. ساختاربلوری نمونه ­ها با استفاده از نرم­افزار MAUD ظریف‌سازی شد. نتایج نشان می­دهند که جانشینی Ag در جایگاه (1) Cu انجام شده است. از بررسیهای انجام شده مقدار بهینه آلایش نقره 15/ 0 گزارش می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural and superconducting properties of YBa2Cu3-xMxOy (M=Ag, Al)

نویسندگان [English]

  • S Falahati
  • F Saeb
  • V Daadmehr

چکیده [English]

  Samples of YBa2Cu3-xAgxOy with x=0, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3 and samples of YBa2Cu3-xAlxOy with x=0, 0.01, 0.02, 0.03 and 0.045 are prepared by the sol-gel method. Structural and superconducting properties of samples are studied by electrical resistivity (R-T), X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). All the samples show transition to superconducting state and the transition temperatures of the samples increased with increasing Ag doping up to x=0.15. R-T measurements show a small decrease of TC (zero) with increasing Al doping up to x=0.02, and followed by a faster decrease with increasing doping concentration. YBCO grains are better linked with increasing Ag doping. So, Ag has positive effects in superconducting properties of YBCO. The crystal structure of samples was refined by MAUD. These results show tha, Ag is substituted for Cu(1) in YBCO. According to these analysis, we introduce x=0.15 as the optimum value for doping concentration .

کلیدواژه‌ها [English]

  • YBCO superconductor
  • Ag and Al doping
  • Sol-gel
  • weak links

تحت نظارت وف ایرانی