نویسندگان

چکیده

  همزیستی ابررسانایی و نظم مغناطیسی و وجود همزمان آنها در برخی مواد، یکی از مسایل اساسی در فیزیک حالت جامد است. به منظور مطالعه خواص الکتریکی و مغناطیسی، ترکیبات فرومغناطیس-ابررسانای RuGd1.5Ce0.5Sr2Cu2O10-δ با 1/ 0 ، 0 6/ 0 ، 0 5/ 0 ، 0 4/ 0 ، 0 33/ 0 ، 0 3/ 0 ، 0 1/ 0 ، 0 / 0 = x به روش واکنش حالت جامد ساخته شدند. نقش پراش XRD برای مقادیر مختلف x خلوص بالای این ترکیبات را نشان می‌دهد. منحنیهای مقاومت الکتریکی و مغناطیسی در دماهای مختلف و میدانهای مختلف از 0 تا1/5T  اندازه‌گیری شده‌اند. پارامترهای ابررسانایی و مغناطیسی از جمله دمای گذار ابررسانایی (Tc) و دمای گذار مغناطیسی (Tirr) از اندازه‌گیریهای مقاومت الکتریکی به دست می‌آیند. افت شدید (Tc) با x در Ru(Gd1.5-xPrx)Ce0.5Sr2Cu2O10-δ، به دلیل رقابت بین شکست جفت توسط ناخالصی مغناطیسی، نفوذ حفره به دلیل تفاوت در ظرفیت یونها، تفاوت در شعاع یونی و میزان (استوکیومتری) اکسیژن می‌باشد. در جایگذاری Pr به جای Gd ، تفاوت کوچک بین شعاع یونی +3 Gd و +4،+3 Pr ، باعث کاهش فاصله ممانهای Ru-Ru می‌شود و در نتیجه برهمکنش تبادلی مغناطیسی، با افزایش میزان x بیشتر می‌شود. هر دو دمای Tc و Tirr با افزایش میدان مغناطیسی خارجی کاهش می‌یابند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The electrical and magnetic properties of ferromagnetic-superconducting compound Ru(Gd1.5-xPrx)Ce0.5Sr2Cu2O10-δ

نویسندگان [English]

  • A Khajehnezhad
  • N Nikseresht
  • H Hadipour
  • M Akhavan

چکیده [English]

  Coexistence of superconductivity and magnetic ordering or their mutually exclusive existence in solids is one of the fundamental problems of solid state physics. To determine the effect of Pr substitution for Gd on electrical and magnetic properties of RuGd1.5Ce0.5Sr2Cu2O10-δ (Ru-1222), Ru(Gd1.5-xPrx)Ce0.5Sr2Cu2O10-δ with x=0.0, 0.01, 0.03, 0.03 3 , 0.04, 0.05, 0.06, 0.1 have been prepared by the standard solid-state reaction technique. The XRD patterns for various x have been obtained to show their phase purity. The resistivity and magnetoresistivity of samples have been measured at various temperatures and different magnetic fields up to 1.5T . Superconductivity and magnetic parameters such as superconducting transition temperature Tc and magnetic transition Tirr, have been obtained through resistivity curves. The sharp decrease in Tc with x in Ru(Gd1.5-xPrx)Ce0.5Sr2Cu2O10-δ shows competition between pair breaking by magnetic impurity, hole doping because of different valance of ions, difference in ionic radii and oxygen stoichiometry, which affect on superconducting transition. In Pr substitution for Gd, the small difference between Gd3+ and Pr3+,4+ ionic radii decreases the mean Ru-Ru distance, and as a result, the magnetic exchange interaction can become stronger with increasing x. Both Tc and Tirr decrease with external magnetic field .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ruthenocuprate
  • Pr doping
  • electrical and magnetic properties
  • superconducting and magnetic transition temperatures

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی