نویسندگان

چکیده

ما دراین مقاله ضمن معرفی فاز یا حالت یگانه s=0) RVB) ، تابع موج وردشی RVB را به عنوان حالت پایه مدل هایزنبرگ با s=1/2 و برهم‌کنش پادفرومغناطیس روی شبکه مربعی بررسی می‌کنیم. با معرفی پارامترهای وردشی مناسب، به طور عددی و با استفاده از روش مونت کارلوی وردشی انرژی حالت پایه، همبستگی اسپینی و طیف برانگیختگیهای سه گانه (s=1) در فاز RVB را به دست آورده و نشان می‌دهیم انرژی حالت پایه RVB در شبکه مربعی 35% از انرژی نظم نیل در این شبکه کمتر است که نشانه وجود افت و خیزهای کوانتمی ناشی از اصل عدم قطعیت هایزنبرگ است. نتایج ما از تابع موج RVB در توافق خوبی با نتایج سایر روشهاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimized resonating valence bond state in square lattice: correlations & excitations

نویسندگان [English]

  • Z Nourbakhsh
  • F Shahbazi
  • SA Jafari

چکیده [English]

We consider RVB state as a variational estimate for the ground state of Heisenberg antiferromagnet in square lattice. We present numerical calculation of energy, spin-spin correlation function and spin excitation spectrum. We show, that the quantum flactuations reduce of magnetization respect to Neel order. Our results are in good agreement with other methods such as spin-wave calculation and series expansions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resonating valence bound (RVB)
  • antiferromagnetic
  • Heisenbery model
  • variational Monte Carol method
  • square lattice

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی