نویسندگان

چکیده

ارایه مدلی کامل برای بررسی نظری جرم باریونها، چه در محدوده نسبیتی و چه در محدوده غیر نسبیتی همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و پتانسیلهای مختلفی برای مدل سازی نظری موضوع پیشنهاد شده‌اند. از طرفی در نظر گرفتن برهم‌کنشهای فوق ریز به نتایج جالبی منجر می‌شوند. در این کار، در ابتدا، برهم‌کنش فوق ریز و پتانسیل کوارکی وابسته به ایزو اسپین را معرفی نموده‌ایم، سپس ویژه توابع و ویژه مقادیر را در حالت غیر نسبیتی به‌دست آورده‌ایم. نتایج به‌دست آمده در توصیف طیف باریونها با نتایج تجربی همخوانی خوبی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of hyperfine interactions on masses of N and Δ baryons

نویسندگان [English]

  • H Hassanabadi
  • S Zarrinkamar
  • AA Rajabi

چکیده [English]

Presenting a model for theoretical study of baryon masses, either in relativistic or nonrelativistic area, has always been of great importance and several suggestions have been proposed. On the other hand, taking into account the effects of hyperfine interactions leads to interesting results. In the present work, we first introduce the hyperfine interaction and the quark potential corresponding to the isospin interaction. We then obtain the wavefunctions as well as the corresponding eigenvalues. The obtained results for the spectrum of baryons show a good agreement with experimental results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • baryon
  • spin
  • isospin
  • Schrödinger equation
  • hyperfine interaction

تحت نظارت وف ایرانی