نویسندگان

چکیده

دراین مقاله اثرات چگالی غیر یکنواخت طولی، بر روی وجوه نوسانی کینک در حلقه‌های تاج خورشید بررسی شده است. در این جا با فرض یک رفتار نمایی برای چگالی طولی، معادله تحول حل شده و یک رابطه پاشندگی تحلیلی استخراج شده است که در توافق با محاسباتی است که توسط اندریس و همکاران 2005 به صورت عددی انجام شده است. درحضور چگالی غیر یکنواخت، اثرات ارتفاع مقیاس منفی چگالی و جرم کل لوله، بر فرکانسها و نسبت آنها بررسی شده و نمایه دامنه‌ها و میزان انحراف آنها از حالت سینوسی ساده به‌دست آمده است. دیده می‌شود که میزان انحراف شکمها، نمایه دامنه و نسبت فرکانسها، از حالت سینوسی ساده به عنوان ابزارهایی جهت تخمین ارتفاع مقیاس چگالی در جو خورشید به کار رفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of the longitudinal density stratification on the standing kink modes for coronal loop oscillations

نویسندگان [English]

  • N Dadashi
  • H Safari
  • S Nasiri

چکیده [English]

We investigate the influence of longitudinal structuring on the fast kink modes of the coronal loops oscillations. Using a simple longitudinal exponential density structure, an analytical dispersion relation is derived. The properties of oscillatory periods and mode profiles and their deviations for such stratified structure are compared with those of the homogeneous tubes. Also, the effects of negative scale heights and total mass column on oscillation and mode profiles of the loops are investigated. Here we confirmed that the shift of the antinodes and mode profiles and the ratio of the frequencies are potentially good tools to estimate the density scale heights of the solar atmosphere.

کلیدواژه‌ها [English]

  • solar corona
  • magnetic fields
  • oscillations

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی