نویسندگان

چکیده

دراین مقاله منحنیهای سرعت شعاعی ستاره‌های دوتایی طیفی مطالعه می‌شوند. جهت تخمین المانهای مداری از روش کرمی، تیمورینیا و کرمی، محبی استفاده می‌شود. در این روش نخست بر روی داده‌های تجربی اندازه‌گیری شده برای سرعت شعاعی، منحنیهای مناسب منطبق می‌شوند. سپس با مشتق‌گیری زمانی از این منحنیها می توان مقادیر شتاب شعاعی متناظر را به دست آورد. نتیجه کار منجر به یک منحنی سرعت- شتاب شعاعی می‌شود که تابعی از پارامترهای مداری می‌باشد. اکنون المانهای مداری طیفی را می‌توان به کمک برازش غیرخطی منحنی سرعت- شتاب به دست آورد. سرانجام روش ذکر شده را با استفاده از داده‌های تجربی اندازه گیری شده برای سرعتهای شعاعی 5 سیستم شامل EQ Tau, V376 And, V776 Cas, V2377 Oph, V380 Cygni به‌کار می‌بریم. محاسبات عددی ما نشان می‌دهند که نتایج به دست آمده با نتایجی که دیگران به روشهای دیگر قبلا استخراج نموده‌اند، مطابقت خوبی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Velocity curve analysis of spectroscopic binary stars EQ Tau, V376 And, V776 Cas, V2377 Oph and V380 Cygni by nonlinear regression

نویسندگان [English]

  • K Karami
  • R Mohebi

چکیده [English]

Using measured radial velocity data of five double-lined spectroscopic binary systems EQ Tau, V376 And, V776 Cas, V2377 Oph and V380 Cygni, we find corresponding orbital and spectroscopic elements via the method introduced by Karami & Teimoorinia and Karami & Mohebi. Our numerical results are in good agreement with those obtained by others using more traditional methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stars
  • binaries
  • eclipsing – stars
  • spectroscopic

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی