نویسنده

چکیده

در این مقاله یک اتصال جوزفسون با ضریب عبور اختیاری بین دو انباره ابررسانای دمای بالا به صورت تحلیلی مطالعه می‌شود. محورهای c دو انباره ابررسانای دمای بالا موازی با یکدیگر و موازی با سطح تماس دو انباره هستند در حالی که صفحات ab آنها دارای زاویه‌ای اختیاری نسبت به یکدیگر می‌باشند. دیواره عایق بین ابررساناها که تونل زنی از طریق آن انجام می‌شود را در حکم یک سد پتانسیل در نظر می‌گیریم و فیزیک سد پتانسیل را در یک ضریب عبور الکترون‌های ابررسانشی نمایش می‌دهیم. برای بررسی پدیده فوق معادلات شبه کلاسیک آیلنبرگر را به صورت تحلیلی حل می‌کنیم. سپس نمودارهای جریان فاز را رسم کرده و اثر سد پتانسیل و زاویه بین محورهای دو ابررسانا روی نمودارهای جریان فاز را بررسی می‌کنیم. مشاهده شده است که نمودارهای جریان فاز با نمودارهای مربوط به اتصال بین دو ابررسانای دماب پایین و همچنین با نمودار مربوط به دو ابررسانای دمای بالا با ضریب عبور کامل متفاوت است. این مجموعه می‌تواند در نمایش پارامتر نظم ابررسانی -dموج که به ابررساناهای دمای بالا نسبت داده می‌شود مورد استفاده قرار گیرد. همچنین این ساختار به عنوان نکته‌ای در فهم مکانیسم تشکیل ابررسانایی دمای بالا می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Josephson junction between two high Tc superconductors with arbitrary transparency of interface

نویسنده [English]

  • GhR Rashedi

چکیده [English]

In this paper, a dc Josephson junction between two singlet superconductors (d-wave and s-wave) with arbitrary reflection coefficient has been investigated theoretically. For the case of high Tc superconductors, the c-axes are parallel to an interface with finite transparency and their ab-planes have a mis-orientation. The physics of potential barrier will be demonstrated by a transparency coefficient via which the tunneling will occur. We have solved the nonlocal Eilenberger equations and obtained the corresponding and suitable Green functions analytically. Then, using the obtained Green functions, the current-phase diagrams have been calculated. The effect of the potential barrier and mis-orientation on the currents is studied analytically and numerically. It is observed that, the current phase relations are totally different from the case of ideal transparent Josephson junctions between d-wave superconductors and two s-wave superconductors. This apparatus can be used to demonstrate d-wave order parameter in high Tc superconductors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Josephson junction
  • high Tc superconductor
  • d-wave
  • transparency

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی