نویسنده

دانشگاه گجرات هندوستان

چکیده

بستگی پارامترهای حالت ابررسانایی آلیاژ Ca60Al40 را به فشار با استفاده از فرمول‌بندی پتانسیل مدل با کمک محاسبات رایانه‌ای بررسی کرده‌ایم. برای وابستگی به حجم قدرت زوج الکترون- فوتون λ و شبه پتانسیل کولن μ* بر حسب تغییرات تکانه‌‌ فرمی KF و دمای دبای ӨD، یک رابطه‌‌ صریحی ارائه شده است. برای به دست آوردن وابستگی دمای گذار TC و مشتق لگاریتمی حجم Ф شدت برهم‌کنش مؤثر NOV ابررسانای شیشه فلزی به فشار از مدل شناخته شده شبیه پتانسیل مغزی تهی اشکرافت و پنج نوع توابع تصیح میدان محلی: هاتری، تبلور، ایچی‌مورا- اوتسومی، فرمی و همکاران و سرکار و همکاران استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که TC شیشه‌‌ فلزی Ca60Al40 با افزایش فشار تامیزان 60% به تندی کاهش یافته در حالی که منحنی‌های μ* و Ф رفتار خطی دارند. فاز ابررسانایی پس از کاهش 60 درصدی حجم از بین می‌رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pressure effects on Ca60Al40 metallic glass superconductors

نویسنده [English]

  • Aditya M Vora

چکیده [English]

Theoretical computation of the pressure dependence superconducting state parameters of binary Ca60Al40 is reported using model potential formalism. Explicit expressions have been derived for the volume dependence of the electron–phonon coupling strength λ and the Coulomb pseudopotential μ* considering the variation of Fermi momentum KF and Debye temperature ӨD with volume. Well known Ashcroft’s empty core model pseudopotential and five different types of the local field correction functions viz. Hartree, Taylor, Ichimaru-Utsumi, Farid et al. and Sarkar et al. have been used for obtaining pressure dependence of transition temperature TC and the logarithmic volume derivative Ф of the effective interaction strength NOV for metallic glass superconductor. It has been observed that TC of Ca60Al40 metallic glass decreases rapidly with increase of pressure upto 60% decrease of volume, for which the μ* and Ф curves show a linear nature. The superconducting phase disappears at about 60% decrease of volume.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pseudopotential
  • metallic glass
  • pressure dependence superconducting state parameters
  • local field correction functions

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی