نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

در این تحقیق اثر هال بر روی نمونه‌های بس بلوری (M=Ni, Fe) YBa2Cu3-xMxO7-d با مقادیر آلایش0.45 ≤ x ≤ 0 برای Ni و 0.03 ≤ x ≤ 0 برای Fe در میدان‌های مغناطیسی k‏Oe 4.61, 2.52 و 6.27 عمود بر سطح نمونه با جریان عبوری ثابت100 mA ، بررسی شده است. اندازه‌گیری‌های مقاومت ویژه کاهش دمای گذار با افزایش میزان آلایش را نشان می‌دهد، که آهنگ این کاهش در آلایش Ni بیشتر از Fe می‌باشد. در تمامی نمونه‌ها برای این گستره آلایش و میدان مغناطیسی، تغییر علامت‌ هال مشاهده شد. عمق قله منفی هال (max∆) با افزایش میزان آلایش، به سمت دماهای پایینتر منتقل می‌شود که مقدار آن در آلایش با Ni کمی افزایش و درآلایش با Fe، به جز در نمونه x=0.03، کمی کاهش می‌یابد که معرف تأثیر یون مغناطیسی در نتایج هال است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Ni and Fe doping on Hall anomaly in vortex state of doped YBCO samples

نویسندگان [English]

  • M Nazarzadeh
  • F Saeb
  • V Daadmehr

چکیده [English]

We have investigated hall effect on YBa2Cu3-xMxO7-δ (M=Ni, Fe) bulk samples, with dopant amount 0 ≤ x ≤ 0.045 for Ni and 0 ≤ x ≤ 0.03 for Fe, with magnetic field (H=2.52, 4.61, 6.27 kOe) perpendicular to sample’s surface with constant current 100 mA. Our study shows that as both dopants increases, TC decreases and it decreases faster by Ni . In these ranges of dopant and magnetic field the Hall sign reversal has been observed in all samples once and also ∆max has occurred in lower temperatures, its magnitude increases by Ni, and in Fe doped samples except in sample with dopant amount x=0.03, which almost decreases, that it can show effect of magnetic doping on hall effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Y based superconductors
  • Hall anomaly sign reversal
  • vortex state

تحت نظارت وف ایرانی