نویسندگان

چکیده

در این تحقیق ما به مطالعه همدوسی ترابرد کوانتومی در یک اتصال گرافینی فرومغناطیس – ابررسانا - فرومغناطیس در چارچوب نظریه BCS و با استفاده از معادله شبه ذرات DBdG پرداختیم. ترابرد همدوس برای ناحیه ابررسانا با پهنای محدود دارای دو ویژگی یکی است، وجود ترابرد الکترونی در انرژی‌های کمتر از گاف ابررسانا و دیگری نوسان رسانش دیفرانسیلی در انرژی‌های بالاتر از گاف است. همچینین ما صفر شدن دوره‌ای بازتاب آندریو در انرژی‌های موسوم به تشدید هندسی که نشانه مستقیمی از تداخل تابع موج شبه ذرات است را نشان دادیم. با نشان دادن وابستگی خطی بین رسانش اسپینی و پتانسیل تبادلی پیشنهادی برای ساخت دستگاه‌های تولید کننده جریان اسپین قطبیده را که می‌تواند کاربردهایی در صنعت اسپینترونیک داشته باشد، ارائه دادیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Coherent quantum trasport in ferromagnet-superconductor-ferromagnet graphene junctions

نویسندگان [English]

  • M Salehi
  • GH Rashedi

چکیده [English]

In this paper, we investigate the coherent quantum transport in grapheme-based ferromagnet-superconductor-ferromagent junctions within the framework of BCS theory using DBdG quasiparticles equation .The coherency with the finite size of superconductor region has two characteristic features subgap electron transport and oscillations of differential conductance. we show that periodic vanishing of the Andreev reflection at the energies called geometrical resonances above the superconducting gap is a striking consequence of quasiparticles interference. We suggest to make devices that produce polarized spin-current with possible applications in spintronics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coherent quantum transport
  • graphene
  • differential electronic conductance
  • differential spintronic conductance
  • S-wave superconductor
  • double junctions

تحت نظارت وف ایرانی