نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

ما مشخصات ترمودینامیکی و ترابرد یک دستگاه نانومقیاس ابررسانا - فرومغناطیس - ابررسانا را در حد پخشی و با پایانه‌های ابرسانای یکتایی برای لایه فرومغناطیس با مغناطش نایکنوا، به طور عددی بررسی می‌کنیم. به گونه‌ای ویژه، ما توجه خود را روی فرومغناطیس با ساختار حوزه‌ای (بلاخ و نییل) و مخروطی، متمرکز می‌کنیم. همچنین فصل مشترک‌های ابررسانا - فرومغناطیس را فصل مشترک فعال اسپینی در نظر خواهیم گرفت. ما چگونگی بستگی گذار π-0 را به میدان نایکنوای تبادلی در فرومغناطیس و همچنین پدید آمدن جریان اسپینی و افزایش زیاد گرمای ویژه در چنین ساختاری را بررسی می‌کنیم. برای مورد فرومغناطیس با ساختار حوزه‌ای، یافته‌های ما تنها یک مولفه قطبش اسپینی را نشان می‌دهد، در حالی که برای فرومغناطیس با ساختار مخروطی سه مولفه قطبش اسپینی مشاهده می‌شود. جریان اسپینی، در نقطه گذار π-0 مربوط به جریان بحرانی بار، به گونه‌ای خیلی جالب از خود پرش ناپیوسته‌ای نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Josephson spin-current in superconductor-ferromagnetic-superconductor junctions with singlet superconducting leads

چکیده [English]

We study numerically the electronic heat capacity, spin and charge current in a diffusive Superconductor-Ferromagnetic-Superconductor systems، with singlet superconducting leads and non-uniform ferromagnetic layer. Specially, we focus on ferromagnetic layer with domain wall and conical structures incorporation the spin-active interfaces. We investigate, how the 0-π transition is influenced by non-uniform magnetization texture and also the appearance of spin-current in such structures. We find that for ferromagnetic layer with domain wall structure, only the one component of spin-current is non-zero and for conical structure, three components of spin-current are non-zero. Also we find that specific heat of such junctions can be tuned by changing the superconducting phase difference. Interestingly, spin-current shows a discontinuous jump at the 0-π transition points of the critical charge current.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Josephson spin current
  • ferromagnetic
  • singlet superconductor
  • electronic specific heat

تحت نظارت وف ایرانی