نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

ذرات ثانویه پرانرژی بهمن‌های گسترده هوایی ناشی از پرتوهای کیهانی گاما و پروتون در سطح مشاهده تولید فوتون‌های چرنکوف می‌کنند. در کار حاضر با استفاده از کد CORSIKA و شبیه‌سازی پرتوهای کیهانی گاما و پروتون، مشخصه‌ها وتفاوت‌های توزیع‌های عرضی فوتون‌های چرنکوف آنها بررسی شده است. به‌خصوص به منشأ فیزیکی این تفاوت‌ها و رابطه این توزیع‌ها با انرژی پرتو اولیه و نیز ارتفاع رصدخانه مورد مشاهده پرداخته‌ایم. ما نشان داده‌ایم وجود یک قله در توزیع عرضی فوتون‌های چرنکوف پرتوهای گاما می‌تواند ابزار مناسبی جهت حذف زمینه مزاحم هادرونی در نجوم گاما باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Origin of hump in lateral distribution of Cherenkov photon density generated by gamma cosmic ray and study of its characteristics

نویسندگان [English]

  • G Rastegarzadeh
  • M Najmi

چکیده [English]

Energetic secondary particles in gamma and hadron initiated showers can generate Cherenkov photons. Using CORSIKA code and simulation data, different characteristics of lateral distribution of Cherenkov photon density are studied. In particular, physical origin of these differences and also dependence of this distribution on primary energy and altitude of observation level are discussed. It is shown that the existence of a hump in lateral distribution of Cherenkov photon density in gamma initiated showers is a useful tool for separating gamma-hadron and rejecting hadron background in gamma ray astronomy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CORSIKA
  • Cherenkov photons
  • gamma ray astronomy
  • Cosmic ray

تحت نظارت وف ایرانی