نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

اشتعال سریع روش جدیدی برای همجوشی محصورسازی لختی است. در این روش همجوشی، بر هم کنش باریکه لیزری فوق العاده پرشدت با سطح هولرام محصورکننده کپسول سوخت دوتریوم- تریتیوم (D-T)، باعث وقوع انفجار داخلی و فشردگی سوخت تا چگالی زیادی می‌شود و متعاقب آن پروتون‌های سریع تولیدی در نزدیکی سطح هولرام در نتیجه این بر هم کنش، در درون سوخت فشرده شده نفوذ کرده و با نهشت انرژی خود در بخش کوچکی از آن، باعث ایجاد ناحیه داغ اشتعالی می‌شوند. در این مقاله، به پیروی از بهره انرژی هدف کروی و با توجه به وابستگی کسر مصرف سوخت به مدت زمان مصرف سوخت، بهره انرژی هدف‌های مخروطی با زاویه مشخصه β را به‌دست آورده و دریافته‌ایم که یک کپسول نیمکروی (β=π/2)، بهره‌ای به اندازه 96 درصد بهره کپسول کروی دارد. به علاوه، با بررسی شبیه سازی‌های به عمل آمده توسط اتزنی و دیگران مشخص شده است که نتیجه این شبیه سازی‌ها به طور کیفی، با نتیجه مذکور در توافق خوبی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of fusion gain in fast ignition with conical targets

نویسندگان [English]

  • MJ Tabatabaei
  • A Ghasemizad

چکیده [English]

Fast ignition is a new scheme for inertial confinement fusion (ICF). In this scheme, at first the interaction of ultraintense laser beam with the hohlraum wall surrounding a capsule containing deuterium-tritium (D-T) fuel causes implosion and compression of fuel to high density and then laser produced protons penetrate in the compressed fuel and deposit their energy in it as the ignition hot spot is created. In this paper, following the energy gain of spherical target and considering relationship of the burn fraction to burn duration, we have obtained the energy gain of conical targets characterized by the angle β, and found a hemispherical capsule (β=π/2) has a gain as high as 96% of that of the whole spherical capsule. The results obtained in this study are qualitatively consistent with Atzeni et al.'s studies of simulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • inertial fusion
  • D-T fuel
  • fast ignition
  • ignition hot spot
  • energy gain
  • conical targets

تحت نظارت وف ایرانی