نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در گستره انرژی 1019 تا بیش از 1020 الکترون ولت از بهمن‌های هوایی گسترده، نسبت میون‌ها به الکترون‌ها و میانه زاویه سمت الرأسی آنها محاسبه و نتیجه محاسبات با کار شبیه‌سازی کاپه دویله Capdevielle)) و همکاران مقایسه شده است. نتایج برای ترکیب ذرات اولیه کیهانی تا انرژی 7×1019 الکترون ولت، همخوانی خوبی را با اولیه‌های پروتون نشان می‌دهد. در انرژی‌های بالاتر، بیش از حد معروف به قطع GZK، افزایش قابل ملاحظه‌ای در اولیه‌های گاماهای کیهانی محاسبه می‌شود. ضمناً توزیع فراوانی بهمن‌های هوایی با انرژی بیش از 7×1019 الکترون ولت، تمرکز افزایشی را به سمت سطح ابر کهکشانی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A possible gamma ray primary as the highest energy cosmic rays

نویسندگان [English]

  • H A Kermani
  • SJ Fatemi

چکیده [English]

Muon-electron ratio and median zenith angle of Extensive Air Shower (EAS) is calculated for the energy range of 1019 to bigger than 1020 eV. The results are compared with the simulation work of Capdevielle et al [1]. The results show a good correspondence with proton primary composition up to energy level of 7×1019 eV. In higher energies above GZK cut off, a considerable increase is calculated in cosmic primary photons. In addition, event frequency distribution above energy 7×1019 eV shows increasing concentration towards super galactic plane.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mass composition
  • UHECR, moun-electron ratio

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی