نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

یک مدل مرتبه آمیخته ترمولومینسانس برای توصیف منحنی تابش ترمولومینسانس با یک توزیع پیوسته و یکنواخت از مراکزگیراندازی معرفی شده است. همچنین نشان داده شده است که این مدل در حالت‌های حدی به مدل‌های ساده‌تر تبدیل می‌شود. رابطه معرفی شده برای شدت ترمولومینسانس برحسب دمای بیشینه (Tm) و قله تابش ترمولومینسانس (Im) بیان شده است که این پارامترها به راحتی از شکل منحنی تابش ترمولومینسانس قابل تخمین هستند و به عنوان مقادیر تخمینی اولیه در فرآیند برازش مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به اینکه پارامترهای وارد شده در مدل جدید مستقیما به خصوصیات فیزیکی سیستم ارتباط دارند، نتیجه شده است که مدل پیشنهادی در توصیف فیزیکی پدیده ترمولومینسانس با توزیع پیوسته مراکز گیراندازی کارآیی بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A new thermoluminescence mixed order model for continuous and uniform distribution of trapping centers

نویسندگان [English]

  • M Zahedifar
  • S Harooni

چکیده [English]

A mixed order model is proposed for describing thermoluminescence (TL) glow peaks with continuous and uniform distribution of trapping states. It is shown that the presented function reduces to the simple known models at the limiting cases. The function for TL intensity has been introduced in terms of intensity and temperature of the peak maximum. These parameters can easily be estimated from the shape of the glow peak as initial guesstimate for the curve fitting procedure. Considering the direct relation between the parameters entered in the proposed model and the physics of TL phenomenon, it is deduced that it is more appropriate for describing TL peaks with continuous distribution of trapping states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • thermoluminescence
  • mixed order
  • continuous trap

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی