نویسندگان

1 دانشگاه قم

2 دانشگاه تفرش

چکیده

به ازای بعضی از مقادیر زاویه پراکندگی در پراکندگی نوترینوی میونی از روی الکترون قطبیده، جملات ناشی از قطبش در سطح مقطع پراکندگی باعث کاهش جملات غیر قطبیده می‌شود. این در حالی است که به جملات ناشی از ممان مغناطیسی نوترینو هیچ تصحیحی به خاطر قطبش الکترون اولیه اضافه نمی‌شود. بنابراین مطالعه ممان مغناطیسی نوترینو با استفاده از پراکندگی نوترینو از روی الکترون قطبیده منجر به حد قویتری بر روی این کمیت نسبت به مورد غیر قطبیده می‌شود. از طرفی در فضا- زمان ناجابجایی، نوترینوها به عنوان ذراتی که از نظر الکتریکی خنثی هستند در QED ناجابجایی به طور مستقیم با فوتون جفت می‌شوند. در این مقاله ما تصحیحات ناشی از QED ناجابجایی را بر روی سطح مقطع پراکندگی نوترینوی میونی از روی الکترون قطبیده حساب می‌کنیم. از نظر وابستگی نسبت به زاویه پراکندگی، تصحیحات ناشی از ناجابجایی دارای اختلاف فاز π/2 با جملات ناشی از قطبش در فضای عادی است. لذا جملات ناشی از ناجابه‌جایی، کاهش ذکر شده را از بین نمی‌برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Polarized electron-muon neutrino scattering to electron and neutrino in noncommutative space

نویسندگان [English]

  • MM Ettefaghi 1
  • T Shakouri 2

چکیده [English]

For neutrino scattering from polarized electron, the weak interaction term in the cross section is significantly suppressed by the polarized term. The magnetic moment term does not receive any correction from the electron polarization. Hence, the study of the magnetic moment of neutrinos through scattering from the polarized electron leads to a stronger bound on the neutrino magnetic moment compared with the unpolarized case. On the other hand, neutrinos which are electrically neutral can couple directly with photons in Noncommutative (NC) QED. In this paper, we calculate the NC QED corrections on this scattering are calculated. The phase difference between the NC term and the polarized weak interaction term is π/2. Therefore, the NC term does not destroy the above suppression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electron-muon neutrino scattering
  • noncommutative space-time
  • polarized electron
  • neutrino magnetic moment

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی